இது நடந்தால் நான் சி னிமாவை விட்டு விலகி வி டுவேன்.? தி டீரெ ன்று பரப ரப்பை ஏற்ப டுத்திய வைரமு த்து..!!

963

சி னிமாவில்   ஒவ்வொரு   து றையிலும்   சிறந்த வர்கள்   இருப்பா ர்கள். அந்த வகையில் பல   பாட ல்கள்   வ ரிகளை   சி னிமாவில்   பல   திரைப்ப டத்தில்   எ ழுதிக்   கொடு த்தவ ர்தான்    வைரமுத்து என்பவர். மேலும், நான் ஒரு   க விதை   நூ லை   வெளி யிடுகின் றேன்.

 

முதல்   நா ளிலேயே   தமிழ ர்கள்   ஒரு   ல ட்சம்   பேரு அதை   வா ங்கி   கொ ள்வா ர்கள். இ லையெ ன்றால்  நான் பாட்டு   எழு துவதை   நி றுத்தி   விடுகி ன்றேன்   திரை ப்பட த்தில்   பாட்டு   எழு துவதால்   தனது   ஆ ற்றல்   சி தறுகி றது.

 

மேலும், பாரதியார்  இந்த   கால த்தில்   சி னிமா   இல்லை அவரது   கா லத்தில்   சி னிமா   இரு ந்தால்   அவர்   சி னிமாவுக்கு   வந்திரு ப்பார். மேலும்,   வான த்திற்கு   எ னக்கும்   ஒரு   இ ருப்பு   இரு ப்பதாக   நான்   நினை க்கின்றே ன். ஏனெ ன்றால்   என்னை   பாட்டு    எழு துவதற் காக   தயாரி ப்பாள ர்கள்   வெ ளிநாட் டுக்கு

 

எல்லாம்   அழை த்துச்   செல்வா ர்கள். அவர்க ளிடம்   சென்று அங்கு   வா னம்   தெரி யுமா.? என்று   கே ட்பேன்.. அப்படி   தெரியாவி ட்டால்   கீழே   இ ருக்கும்   பூ ங்காவில்   அம ர்ந்துதா ன்   நான்   பா ட்டை   எழு த   ஆரம்பி ப்பேன்.. நான்   தொலை க்காட்சி ய   வேண் டாம்   என்று   சொல் லவில்லை

 

ஆனால், வெளியே   வா ருங்கள்   இ யற்கை   க ண்டு   ரசி ங்கள். பற வைகளின்   ஓ சையை   கேளு ங்கள்   வா னத்தை   பா ருங்கள்   இய ற்கையை   உணரு ங்கள்   என்று   சமிப த்தில்    கொ டுத்த   ஒரு   பே ட்டியில்   வைரமு த்து   பேசியு ள்ளார்…

 

Comments are closed.