என்னது, பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலில் இருந்து இவர் விலகி விட்டா ரா.? புகைப்ப டத்தை பார்த்து அதிர் ச்சியா ன ரசிக ர்கள்..!!

இந்த   காலகட் டத்தில்   தான்   அதிக மாக   சீரிய ல்களை   விரும்பி பார்த்து   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் அவர்களை   கவ ர்வதற்கு   என்று   ஏரா ளமான   தொலைக்கா ட்சி   போட்டி   போட்டு க்கொண்டு   வித்தி யாசமான   சீரியல்களை   வெளி யிட்டு   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் விஜய்   தொலைக்கா ட்சியும்   ஒன்று.

 

இதில்   ஏரா ளமான   சீரிய ல்கள்   ஒளிப ரப்பு   செய்ய ப்பட்டு   வருகின்றது. அதில் ஒன்றுதான்   பாண் டியன்   ஸ்டோர்ஸ். இந்த தொடரில் 4 அண்ணன்   தம்பிக ளின்   மை யமாக   வைத்து   எ டுக்கப்ப ட்டுள்ளது. மேலும், இந்த சீரியலில்   பா ண்டியன்   ஸ்டோர்   கூ ட்டம்   குடு ம்பமாக   இருந்தது.

 

இதைத் தொடர்ந்து மீனாவின் தங்கை   தி ருமண த்தில்   நடந்த   பி ரச்ச னையி ன்   கார ணமாக   தற்போது இந்த   குடு ம்பம்   மூ ன்றாக   பிரி ந்துள் ளது. தற்பொழுது இதனை   பார் க்கும்   பொழுது கூடிய விரைவில் இந்த சீரியல்   மு டிந்து   வி டும்   என்று   ரசிக ர்கள்   ம த்தியில்   பரவ லாக   பேசப்ப ட்டு   வருகி ன்றது.

 

இதனை தொடர்ந்து சமூக   வலைத ள   பக்க த்தில்   இந்த சீரியலில் நடித்து வரும் கண்ணன் விலகி   விட் டதாக   ஒரு சில   த கவல்கள்   இணையத் தில்   தீ யாய்   ப ரவி   வருகி ன்றது. ஏனென்றால் அதற்கு   கா ரணம்   ஐஸ்வர்யா   கதாபாத்திர த்தில்   நடி த்து   வரும் தீபிகா

 

தனது   இன்ஸ்டாகிரா ம்   பக்கத்தில்   ப திவிட்ட   ஒரு புகைப்படம் தான். அந்த வகையில்   த மிழும்   சரஸ்வதியு ம்   என்ற தொடரில் நடித்து வரும் நவீன்   என்பவ ர்களுடன்   எடுத்து க்கொண்ட   புகைப்ப டத்தை   பதிவி ட்டுள் ளார். இதனை பார்த்த பலரும்   கண் ணன்   இந்த தொடரில் இருந்து   வி லகி   வி ட்டாரா.? அவருக்கு பதில் இனி நடிக்க   போகின் றாரா   என்று

 

ஒரு சிலர்   தங்க ளுடைய   கருத் துக்களை   வெளி யிட்டு   வருகின் றார்கள். மேலும், ஒரு சில இது   வேறொ ரு   நிக ழ்ச்சி க்காக   எடுக்க ப்பட்ட   புகைப்ப டமாக   கூட   இருக் கலாம்   என்று கூறி   வருகின் றார்கள். இந்த   புகை ப்படம்   தற்போது ரசிகர்   ம த்தியில்   பெரிய ஒரு   கு ழப்ப த்தை   ஏற்ப டுத்தி   உ ள்ளது…

 

Comments are closed.