க்யூட்டாக போஸ் கொடுக்கும் இந்த குழ ந்தை யார் தெரிகிறதா.? இன்று இ ந்திய சி னிமாவை கலக்கும் பிரப லமே இவர்தான்..!!

198

பானா   கா த்தாடி   என்ற ஒரு   திரைப்ப டத்தின்   மூல ம்   நடிகையாக   த மிழ்   சி னிமாவில்   அறிமு கமானவர்   தான் நடிகை சமந்தா என்பவர். இவர்   த மிழ்   மொழி   மட்டுமல் லாமல்   தெலு ங்கு   போன்ற   பலமொழி   திரைப்ப டத்தில்    தனது   சிற ப்பான   நடி ப்பை   வெளிப்ப டுத்திய   வருகின்றார்.

 

மேலும்,   சி னிமாவில்   நு ழைந்து   தற்பொழுது 13   வருடங்கள்   கடந்த, நிலையில் நடிகை சமந்தா நடிகர் நாகா சைதன்யாவை   கா தலித் த   திரும ணம்   செய்து கொண்டு   வாழ் ந்து   வந்துள்ளது. சில   க ருத் து   வே றுபா டு   கார ணமாக

 

இவர் சில   வருட த்திற்கு   முன்பாக   வி வா கரத் து   பெற்று   விட்டா ர்கள். தற்போது அதிகமான   கவன த்தை   சி னிமாவில்   செலு த்தி   வருகி ன்றார். சமீப த்தில்   உடல்   நலக்   கு றைவின்   கார ணமாக   சி கிச் சை   பெற்று வந்து தற்போது   மீ ண்டும்   சி னிமாவில்   நடிக்க   தொட ங்கியுள் ளார்.

 

இதனைத் தொடர்ந்து சாகுந்தலம் என்ற   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து ள்ளார். இந்தத்   திரை ப்படம்   தோ ல் வி   அடைந்து ள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து   சி னிமாவை   பிரபல ங்களாக   இருப்பவ ர்கள்   அவர்கள்   தங்க ளுடைய   குழ ந்தை   பருவ   புகைப்ப டத்தை   இணைய த்தில்   வெளி யிடுவா ர்கள்.

 

அந்த வகையில் நடிகை சமந்தாவும் தனது   குழ ந்தை   பரு வ   புகைப்ப டத்தை   இணை யத்தில்   வெளியி ட்டுள் ளார். அந்த   புகைப்ப டத்தை   பார்த்த பலரும் இது   நீங் க   தானா   குழ ந்தை   பருவ த்திலேயே   இவ்வளவு   அழ கா   என்று தங்களுடைய   கரு த்துக்க ளை   வெளி யிட்டு   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.