ரஜினியின் கடைசி படத்தை எடுக்க லோகேஷ் வாங்கும் சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா.? கு றுகிய காலத்தில் அதிக மாக சம்பளம் வா ங்கும் இயக்குனர்..!!

மாநகரம் என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   இயக்குனராக   சி னிமாவில்   அறிமு கமானவ ர்தான்   லோகேஷ். இவர் மிகக் குறுகிய   காலத் திலேயே   முன்னணி நடிகர்கள் படத்தை இயக்கும்   வாய் ப்பை   இவருக்கு   கிடைத் துள்ளது. த மிழ்   சினிமா   மட்டுமல் லாமல்   மற்ற மொழி   நடிக ர்களும்   இவரை   இவரு டைய   பாடத்தில் நடிக்க வேண்டும் என்று கூறி   வருகின் றார்கள்.

 

அடுத்தப டியாக   கை தி 2 விக்ரம் 2  என லோகேஷ் எடுக்க   முடிவெ டுத்து ள்ளார். தற்போது நடிகர் விஜய் வைத்து லியோ   திரைப்பட த்தை   எடுத்து   வருகின் றார். இதனை தொடர்ந்து கடந்த, சில   வருட ங்களாக   ரஜினிக்கு சொல்லிக்   கொ ள்ளு ம்   அளவு

 

எந்த ஒரு   திரை ப்ப டமும்   பெரிதாக   ஓடவி ல்லை. அதனை தொடர்ந்து தற்பொழுது   நிகழ் ச்சி   இயக்க த்தில்   ஜெ யில ர்   படத்தில் நடித்த   வருகி ன்றார். மேலும், நடிகரை ரஜினி இரண்டு வருடத்தில் கால்   சி னிமாவை   வி ட்டு   வி லகப்   போவ தாக   தெரி வித்துள் ளார்.

 

அதனை தொடர்ந்து அவரது கடைசி படத்தை   த ர மாக   எடுக்க வேண்டும் என்று ரஜினி   உ றுதியாக   இருந்து   வருகி ன்றார். அந்த வகையில் தற்போது லோகேஷ் அதற்கு    ச ரியான   நாள் என்று   மு டிவெடுத்து ள்ளார்.

 

அதன் அடிப்படையில் லோகேஷ் இந்த படத்தை   எடு க்க   திட் டமிட்டு ள்ளா ர்கள். அதன்   அடிப்ப டையில்   ரஜினி படத்தை இயக்க   தயாரி ப்பாள ர்கள்   தங்க ளுடைய   கா சை   அதிக மாக   செலவு   செ ய்து   திட்டமி ட்டுள் ளார்கள். அதற்கு   கிட்ட த்தட்ட   60 கோடி வரை   சம்ப ளம்   கொடு ப்பதாக

 

பேச் சுவா ர்த்தை   நடத்த ப்பட்டு   வருவ தாக   தகவ ல்கள்   வெளி யாகி   உள்ளது. அந்த வகையில் பெரிய   உத் த   நடிக ராக   இருக்கும் நடிகருக்கு   இ ணையாக   சம்பளம் வாங்கும்   இ ளம்   நடிகர் இவர்தான் என்ற தற்பொழுது   சி னிமா   வட்டார த்தில்   பே ச்சு   வார் த்தை   நடத்தி   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.