குக் வித் கோமாளி பிரபலம் வெங் கடேஷ் பட்டின் குடும்ப த்தை பார்த்துள் ளீர்களா.? அழகிய குடும்ப புகைப்படம் உள்ளே..!!

விஜய்   தொலைக்கா ட்சியில்   ஏரா ளமான   ரியா லிட்டி   ஷோகள்   ஒளிப ரப்பு   செய்ய ப்பட்டு   ம க்களை   கவர் ந்து   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் குக்  வித் கோமாளி என்ற   நிகழ் ச்சியும்   ஒன்று. இந்த   நிகழ் ச்சியை   பார் ப்பதற்கெ ன்று   ஒரு தனி   ரசிக ர்கள்   கூ ட்டம்   இருந்து   வருகி ன்றது.

 

அந்த   நிகழ் ச்சிகள்   ச மையல்   மற்றும் இல்லாமல் பல   நகை ச்சுவையும்   கலந்து   இரு ப்பதால்   அதனை பலரும் பார்த்து   மகி ழ்ந்து   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் தற்பொழுது   நா ன்காவது   சீசன்   வெற்றி கரமாக   ஓ டி   வருகி ன்றது.

 

இந்த   நிகழ்ச் சியில்   நடுவராக   பணியா ற்றி   வருபவர் தான் வெங்கடேஷ் பட் என்பவர். இவரும் தற்போது அந்த   நிகழ்ச் சியில்   கோ மாளியுடன்   சேர்ந்து காமெடி   செய் ய   ஆரம்பி த்து   விட்டார். தற்பொழுது இருக்கின்ற ஒரு தனி ரசிகர்கள்   கூட் டமே   உருவா கிவிட் டது   என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.

 

இப்படி ஒரு நிலையில்   சமீபகா லமாக   பிரப லங்கள்   ஆனவர்கள்   தங்க ளுடைய   கு டும்ப   புகை ப்படம்   மற்றும்   கு ழந்தை   பருவ   புகைப்ப டத்தை   இணைய த்தில்   வெ ளியிட   தொட ங்கியுள் ளார்கள்.

 

அந்த வகையில்   நிக ழ்ச்சி   ஒ ன்றில்   கலந்து கொண்ட   வெ ங்கடேஷ்   பட் தனது   ம னைவி   மற்றும்   மக ளுடன்   அந்த   நிகழ்ச் சியை   கலந்து   கொ ண்டுள்ளார். அந்த சமயத்தில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் தற்பொழுது   இணை யத்தி ல்   வைர லாகி   வருகி ன்றது…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.