லியோ படப்பி டிப்பில் கு ண்டுவெ டிப்பு.? படும் காய த்தில் அவதி ப்படும் நடிகர்..!! ட ம்மி கு ண்டா என்று கி ண்டல் செய்த ரசிகர்கள்..!!

97

இயக்குனர் லோகேஷ்   இயக்க த்தில்   மாஸ்டர்   திரைப்ப டத்தில்   நடிகர் விஜய் நடித்தார். அந்த படத்தை தற்போது லியோ என்ற   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து   வருகி ன்றார். ஒரு சில   நாட்க ளுக்கு   முன்பாக தான்   கா ஷ்மீரி ல்   படப்பி டிப்பு   முடித்து விட்டு தற்போது சென்னையில்   மீ தி   உள்ள படத்தை   எ டுக்க   திட் டமிட்டுள் ளார்கள்.

 

மேலும்,   படபி டிப்பு   எடுக்கும் ஒரு சில   புகைப்ப டங்கள்   தற்போது   இணைய த்தில்   வைர லாகி   வருகின்றது. அந்த வகையில் படத்தின் மேக்கிங் வீடியோவை   ரசிகர்க ளுக்கு   வெளியி ட்டு   இயக்குனர் வந்து உள்ளார்.

 

மேலும், கே.ஜி.எப் என்ற    திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   தென் னிந்திய   சி னிமா   ரசிக ர்களை   கவ ர்ந்து   வந்தவர் தான் நடிகர் சஞ்சய் தத். இவரை லியோ   திரைப் படத்தில்   முதல் கட்டப்பட   பிடி ப்பிடிப்பு   கலந்து கொண்ட பொழுது   எடுத்து க்கொண்ட

 

ஒரு சில   புகைப்ப டங்கள்   வெளியாகி உள்ளது. அதனை தொடர்ந்து   படபி டிப்பு   தள த்தில்   குண் டு   வெடி த்ததா க   ஒரு சில தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. மேலும்,   படப்பி டிப்பில்   ச ண் டை   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்துக்   கொண் டிருக்கும்

 

பொழுது எதிர்பாராத விதமாக பக்கத்தில் இருந்த   ட ம்மி   கொண்டு   ச ற்று   வே கமா க   வெ டித்துள் ளது. அதன்   மூ லம்   நடிகர் சஞ்சய் தத்துக்கு ஒரு சில   இட த்தில்   ப யங்க ர   கா ய ம்   ஏற்ப ட்டுள் ளதாக

 

ஒரு சில தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. மேலும், டம்மி குண்டு  தான   வெடித்த து   அந்த சமயத்தில் எடுத்த   பு கைப்படம்   வெளி வருமா என்று ஒரு சில ரசிகர்கள்   கே ள்விக ளை   எழுப்பி   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.