ம றைந் த நடிகர் மணிவண்ணனின் மனைவி மற்றும் அவரது பிள் ளைகளை பார்த்துள் ளீர்களா.? இணைய த்தை கலக்கும் குடு ம்ப புகைப்படம் இதோ..

தமி ழ்   சி னிமாவில்   ஒரு   சமய த்தில்   பிரபல   இயக்கு னராகவும்   நடிக ராகவும்   வலம் வந்து   கொண்டி ருந்தவர்   தான்   ம றைந் த   மணிவண்ணன் என்பவர். இவர்   த மிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், ஹிந்தி போன்ற

 

பலமொ ழி   திரைப்ப டத்தில்   எனது   சிற ப்பான   நடிப்பை   வெளிப்ப டுத்தி   வந்து ள்ளார். மேலும், 1982 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த   கோபுர ங்கள்   சாய்வ தில்லை   என்ற    திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   இயக்கு னராக   த மிழ்   சி னிமாவில்   அறிமு கமானார்.

 

மேலும், இவர் பல முன்னணி   நட்சத்திர ங்களுடன்   சேர் ந்து   பல சூப்பர்   ஹி ட்   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து ள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து இவரது மகரம்   சி னிமாவில்   ஒரு சில   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து   வந்துள் ளார்.

 

ஆனால், அவருக்கு பெரிதாக எந்த ஒரு   வா ய்ப்பு   கிடை க்காதது. இருக்கும்   காரண த்தினால்   வா ய்ப்பு   வரு ம்வரை   கா த்துக்   கொ ண்டிருக்கி ன்றார். அந்த வகையில் அவரது   மக னின்   பெயர் ரகுவண்ணன் அவர்   கோரி ப்பா ளையம்   மற்றும்

 

முத்துக்கு முத்தாக போன்ற    திரைப்ப டத்தில்   நடித்து ள்ளார். மேலும், இவர்   மணிவ ண்ணனின்   மக னாக   இருந் தாலும்   த மிழ்   சி னிமாவில்   ஒரு நல்ல இடம் பிடிக்க   முடியவி ல்லை. இதனைத் தொடர்ந்து மணிவண்ணன் 2013 ஆம் ஆண்டு   மா ரடை ப்பா ல்   உ யிரிழ ந்தார்.

 

இவருக்கு ஒரு   மக ன்   மற்றும்   மக ள்   இருக்கி ன்றார். இப்படி ஒரு நிலையில் மணிவண்ணனின்   மக ன்   சமீப த்தில்   தனது அப்பா மற்றும்   அ ம்மா   த ங்கை   என   குடு ம்பத்துட ன்   இருக்கும்   புகைப்பட த்தை   இணைய த்தில்   வெளி யிட்டுள் ளார்…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.