என்னது, நடிகை ரேகாவின் கணவர் இந்த முன்னணி பிரப லமா.? பல ஆண்டுகளாக மறை த்து வைத்த நடிகை..!! வெளியான புகைப்படம் இதோ…

346

தொலை க்காட்சி   நிகழ் ச்சியில்   மூ லம்   தனது   வாழ் க்கையை   தொடங்கி வந்தவர் தான் நடிகை ரேணுகா என்பவர். இவர் இயக்குனர் கே பாலச்சந்தர்   இயக்க த்தில்   தமி ழில்   டெலி என்ற ஒரு சீரியல்   ரீ மிக்ஸ்   செய்ய ப்பட்ட   பிறகு அதன் பெயரில்   வெ ளியிட்ட   நாடக த்தில்   இருவரும்   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்து ள்ளார்.

 

அதன்பிறகு இவர்   த மிழ், மலை யாளம்   உள்ளிட்ட பிறமொழி   திரைப்பட த்திலி ருந்து   நடித்து  வந்துள் ளார். மேலும், நடிகரும் இயக்குனர்   இராஜே ந்திரன்   இயக்க ப்பட்ட   சம்சார சங்கீதம்   திரைப்ப டத்தில்   ஒரு   வாய் ப்பு   பிறக்க   கொடுக்க ப்பட்டது.

 

அந்த படத்தில் இவர் நடித்த   வந் துள்ளார். மேலும், 1990 ஆம் ஆண்டு   மலை யாள   திரைப்ப டமான   கு ட்   பேட் அணி என்ற   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து ள்ளார். மேலும், சில   த மிழ்   திரைப்பட த்திலிருந்து   இருக்கும்

 

மேற்பட்ட   மலை யாள   சி னிமாவில்   தவிர் க்க   முடியாத   நடி கையாக   நடித்து ள்ளார். மேலும், இவர்   த மிழ்   சி னிமாவில்   மிகவும்   பிரப லமானார். மேலும், இவரது தந்தை   சி று   வய திலேயே   இ றந் து   விட் டதால்   வீட் டின்   வ றுமை   தா ங்காமல்

 

சிறு   வய திலேயே   வே லையில்   தே ட   துவ ங்கியுள் ளார். அவர் இருந்த இடத்தில் எந்த ஒரு   தொ ழிலும்   இல்லாத   கா ரணத் தினால்   தொ ழில்   ரீதி யில்   ஆக இவர் சென்னை வந்தார். அதன் பிறகு நாடக   கலை ஞரா க   நடித்து

 

அதன் பிறகு   சி னிமாவில்   நடித்து ள்ளார். மேலும், இவர் 1998 ஆம் ஆண்டு அலோகா குமார் என்பவரை   திரும ணம்   செய்து   கொண் டுள்ளார். இந்த நிலையில்   முதன்மு றையாக     கணவ ருடன்   எ டுத்துக்   கொண்டு   புகைப்ப டத்தை   வெளியிட் டுள்ளார்…

 

Comments are closed.