ஜெய் பீம் படத்தில் நடித்த செங்கி னியா இது.? நிஜத்தில் இவ்வளவு அழகான பெ ண்ணா.? இவரது குடும்ப புகைப்படம் உள்ளே..!!

த மிழ்   சி னிமாவில்   முன்னணி நடிகர் என்ற   இட த்தை   பிடிப்ப தற்கு   போ ராடி   வருவார் தான் நடிகர் சித்தார்த். இவரும்   இசைமை ப்பாளர்   ஜிவி பிரகாஷ்   நடி ப்பில்   வெ ளிவந்த   திரைப்படம் தான் சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை.

 

இந்தத் திரைப்படம் 2019 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்து நல்ல ஒரு   வர ப்பெற்ற   ஓ டியது. மேலும், அந்த   திரைப்ப டத்தில்   ஜிவி பிரகாஷிற்கு அக்காவாக நடித்து வந்தவர் தான் நடிகை லிஜோமோல் ஜோஸ் என்பவர். இவர் தனது   சிற ப்பான   நடிப்பை   வெளி ப்படு த்தி   உள்ளார்.

 

மேலும், இவர்   ம லையாள   சி னிமாவில்   பல வெற்றி   திரைப்பட ங்களில்   நடித்து ள்ளார். சமீபத்தில் நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் வெளிவந்த ஜெய் பீம் என்ற   திரைப்ப டத்தில்   ப ழங்கு டி   மக்க ளாக

 

செ ங்கேணி   என்ற   கதாபாத் திரத்தில்   நடிகை லிஜோமோல் ஜோஸ்   நடித்து ள்ளார். அந்த புகைப்படத்தில்   பார்ப் பதற்கு   மிகவும்   க ருப்பா க   இருக்கும் நடிகை லிஜோமோல் ஜோஸ்   நிஜவா ழ்வில்   எவ்வளவு   அ ழகாக   இருக்கி ன்றாரா   என்று

 

பல   ரசிக ர்கள்   விய ந்துள் ளார்கள். அந்த வகையில் அவரது   குடு ம்பத் துடன்   எடுத்துக் கொண்ட   புகைப்ப டமும்   அவருடைய   அ ழகான   புகை ப்படத் தையும்   இணைய த்தில்   வெளி யிட்டுள் ளார்…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.