கா தல் கணவரால் நடிகைக்கு நடந்த கொ டுமை.? அ டி வாங்க முடியாமல் கத றி அழுத நடிகை..!!

80  காலகட் டத்தில்   இருந்து தற்போது வரை தனது   வி த்தியாசமா ன   நடிப்பை   வெளிப டுத்தி   பிரபலமாக இருப்பவர் தான் நடிகர் கமலஹாசன். அதன் பிறகு இவரது    நடி ப்பில்   1985 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த திரைப்படம் தான் மங்கம்மா சபதம். இந்த   திரைப்ப டத்தில்   நடிகை சுஜாதா   நடித்து ள்ளார். அந்த   திரைப்ப டத்தில்   கமல்ஹாசன் தந்தை   மக ன்   என

 

இரண்டு   கதாபாத்தி ரத்தில்   நடித்து ள்ளார். அந்த படத்தை தொடர்ந்து 80   காலகட் டத்தில்   வெளியான பல படங்களில்   கதாநாய கியாகவும்   குணச்சி த்திர   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்து   வந்துள் ளார். மேலும், இவரை திரையில்   பார் ப்பத ற்கு   ஏரா ளமான   ரசிகர்கள் வந்து கொண்டு   இருப்பா ர்கள்.

 

பல   ம க்கள்   தங்க ளுடைய   குடும்ப த்தில்   ஒரு   பெ ண்ணா கவே   அவரை   பார்ப்பா ர்கள். இவர் ஒருவரை   கா லத் தை   திரும ணம்   செய்து   கொண்டு ள்ளார். அதன் பிறகு நடிக்க   பிடிக் கவில்லை   தி ரும ணம்   செய்து கொண்ட   குழ ந்தைக ளை   கவ னித்து க்   கொ ள் ள   வேண்டும் என்று தான்   ஆசை ப்பட்டு   உள்ளார். ஆனால்,   குடும்ப த்தை   எதி ர்த்து   கா தலித் தவரை

 

அவர்   தி ரும ணம்   செய்து   கொண்டு ள்ளார். அந்த வகையில் நடிகை சுஜாதா   தி ரும ணம்   செய்து கொண்ட ஜெயகர்   அவ ரைபடாத   பா டுபடு த்தி   உள்ளார். மேலும்,   பண த்திற் காக   படத்தில் இப்படி நடி என பல   க ண்டிஷ ன்களை   போட்டு   கொ டுமை ப்படு த்தி   உள்ளார். மேலும், நடிகை சுஜாதா தன்னுடைய வீட்டில்   கீ ழ்   ஊ றுகா ய்   க ம்பெனி   நடி த்துக்   கொ ண்டு

 

மேல் வீட்டில்   கு டியிருந்து ள்ளார். ஒரு நாள் சுஜாதாவை அவரது   க ணவர்   பி ல்ட ல்   அடி க்கும்   ச த்தம்   வ லி   தாங்க முடியாமல் அவர்   அழு து   கொண் டிருந் தார். அந்த சமயத்தில் இந்த வீட்டில்   கு டியிரு ந்த   நடிகை குட்டி பத்மினிக்கு   கேட் டுள்ளது. உட னடியாக   குட்டி பத்மினியும் அவருடைய   அ ம்மாவை   அ ழைத் துக்   கொண்டு

 

சுஜாதாவை   அ டிக்க   விடாமல்   தடு த்துள் ளார்கள். அந்த   சமய த்தில்   நடிகை சுஜாதா எதுவும்   பே சாம ல்   அமை தியாக   அ ழுது   கொண்டே இருந்தார். இந்த சம்பவம் நடந்த பிறகு அந்த வீட்டை காலி   செய் துவிட்டு   சுஜாதாவை அவரது   க ணவர்   அ ழை த்துக்   கொண்டு

 

எங்கே சென்று   விட் டார். மேலும், அவருடைய   இ றந் த   செய்தி   கொடு ப்பாளரு க்கும்   தெரியவி ல்லை. ஒரு சில நாட்கள் பிறகு தான்   இ றுதி   ச டங் கு   கலந்து   கொண் டார்கள்   என்று தற்போது   சமீப த்தில்   ஒரு பேட்டியில் நடிகை குட்டி பத்மினி   தெ ரிவித்து ள்ளார்…

 

Comments are closed.