நடிகர் பிரசாந்தின் அப்பாவை ப லருக்கும் தெரியும்.? ஆனால், அவரது அம்மாவை தெரியுமா.? என்னது, அவரும் ஒரு பிரப லம் தானா..!!

நடிகர் பிரசாந்த   தமி ழ்   சி னிமாவில்   முன்னணி நடிகர்கள் ஒருவராக ஒரு   சமய த்தில்   பல வெற்றி படங்களை   கொ டுத்து   வந்துள்ளார். மேலும், இவர் பிரபல இயக்குனர் மற்றும் நடிகருமான   தியாக ராஜன்   மகன் என்பது   பலரு க்கும்   தெரிந்த ஒன்றுதான். இவர் அந்த   சமய த்தில்   விஜய், அஜித்

 

இருவ ருக்கும்   போட் டியாக   இருந்தவர். அதன் பிறகு இவர்   தேர் ந்தெடு த்து   நடித்த தவ றான   கதை யால்   தோ ல்வியடை ந்து   அதன் பிறகு இவரை பலரும்   நிரா கரித் து   வந்துள் ளார்கள். அதன் பிறகு   த மிழில்   வா ய்ப்பு   கு றைந்த   உடன்

 

தெ லுங்கு   சி னிமா   பக்கம்   சென்று   மு க்கிய   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்து   வந்து ள்ளார். மேடம், சூப்பர்   ஹி ட்   படத்தை   கொ டுத்து   விட வேண்டும் என்று   இ ன்னும்   போ ராடிக்   கொண்டு இருந்து   வருகி ன்றார். மேலும், அவன் அடிக்க இருக்கும் ஒரு    திரைப்பட த்திற்காக

 

உட ல்   எடையை   மு ழுவது மாக   குறை க்கின் றார். அதனால் கடின   உட ற்பயி ற்சியும்   உண வு   கட்டு ப்பாடு   அனைத்தும்   கடை ப்பிடி த்து   வருகி ன்றார். இப்படி ஒரு நிலையில்   சி னிமாவில்   இருக்கும்   பிரப லங்கள்   அவர்களது   கு டும்ப   புகைப்ப டத்தை   அவ்வ ப்போது   இணை யதள ங்களில்   வெளி யிடுவா ர்கள்.

 

அந்த வகையில் நடிகர் பிரசாந்தின் அப்பாவை   பல ருக்கும்   தெரிந் திருக்க   வா ய்ப்புகள்   உண்டு. ஏனெ ன்றால்   அவரும் ஒரே இயக்குனரும் நடிகரும். ஆனால், அவரது அம்மாவை பலரும்   பார்த் திருக்க   வாய் ப்புகள்   கிடையாது. இப்படி ஒரு நிலையில் அவரது அம்மாவின் புகைப்படம்   இணைய த்தில்   வெ ளியேற்று ள்ளார்….

 

Comments are closed.