வி வசாயத் தில் ஆர்வம் காட்டும் பிரகாஷ்ராஜ்..!! குடும்ப த்துடன் விவசா யம் செய்யும் புகைப்படம்..!! இணைய த்தில் வைரலாகும் புகைப்படம் உள்ளே..!!

சி னிமாவை   பொறு த்தவரை   ஒரு சில   பிரப லங்கள்   மட்டுமே   வி ல்ல னாகவும்   குணச்சி த்திர   நடிகர் ஆகும் போன்ற   கதாபா த்திரத்தில்   தனது   சிற ப்பான   நடிப்பை   வெளிப்ப டுத்த  மு டியும். அந்த வகையில் எனது   வித் தியா சமான   நடிப்பை   வெளிப்ப டுத்திய   தனக்கென்று

 

ஒரு   அங்கீகா ரத்தை   ஏற்படுத்திக் கொண்டவர் தான் நடிகர் பிரகாஷ்ராஜ். இவர்   த மிழ் மொழி   மட்டும ல்லாமல்   கன்னடம், இந்தி, மரா த்திய, தெ லுங்கு   போன்ற   ப லமொழி   திரைப்பட த்தில்   தனது   சி றப்பான   நடி ப்பை   வெளிப்ப டுத்தி   வருகி ன்றார்.

 

பல   மு ன்னணி   நடிகர்க ளுக்கு   வி ல்ல னாகவும்   குணசே த்திர   நடிகரா கவும்   அவரது   திரைப்ப டத்தை   நடித்து ள்ளார். சமீபத்தில் நடிகர் விஜய் நடிப்பில் வெளிவந்த வாரிசு   திரைப்ப டத்தில்   கூட   நீ ண்ட   ஆண்டுக ளுக்கு   பிறகு விஜயுடன்   வி ல்ல னாக   நடித்து ள்ளார்.

 

மேலும், இவர்   திரைப்ப டத்தில்   நடித்த நடிகை லலிதா குமாரியை 1994 ஆம் ஆண்டு   தி ரும ணம்   செய்து   கொண்டு ள்ளார். அதன் பிறகு   இருவ ருக்கும்   இடையே   கரு த்து   வேறுபட கார ணமாக   பிரி ந்து   விட் டார்கள்.

 

அதன் பிறகு 2010 ஆம் ஆண்டு பொன்னி வர்மா என்ற ஒரு   பெ ண் ணை   திரும ணம்   செய்து   கொண்டு ள்ளார். தற்பொழுது இவருக்கு ஒரு   மக ன்   இருக்கி ன்றார். இதனை தொடர்ந்து நடிகர் பிரகாஷ்   விவசா யத்தி ல்

 

அதிக மான   ஆர்வ த்தை   வெளி ப்படு த்தி   வருகி ன்றார். அந்த வகையில் தற்போது   இய ற்கை   முறையில்   வி வசா யம்   செய்து   வருகி ன்றார். அந்த வகையில் அவரது புகைப்படம் தற்போது   இணை யதள ங்களில்   வைர லாகி   வருகின்றது…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.