இதுவரை யாரும் பார்த் திடாத பிரபல வி ல்லன் சுந்தரின் மனைவி மற்றும் குடும்ப புகைப்படம் உள்ளே..!!

618

தமி ழ்   சி னிமாவில்   பல   ரசிகர்க ளுக்கு   தெரிந்த ஒரு   பிரப லமாக   இருப்பவர் தான் ஓ ஏ கே சுந்தர் என்பவர். இவரை   கிட்ட த்தட்ட   100   படங்க ளுக்கும்   மேல்   நடித்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. மேலும், இவர் நடித்த பல    திரைப்ப டங்கள்   வெற்றி   படங்க ளாக   அமை ந்துள்ளது.

 

சமீப த்தில்   இவர் நடித்த யானை, விருமன் போன்ற   திரைப்ப டங்கள்   கூட   வெ ற்றி   பட ங்களா   தான்   அமைந்து ள்ளது. மேலும், இவர் சிறந்த திரைப்பட நடிகர்   மட்டும ல்லாமல்   தொலை க்காட்சி   தொட ரிலும்   நடித்து   வருகி ன்றார்.

 

மேலும், 2002 ஆம் ஆண்டு   சிதம்பர த்தில்   இருந்து வந்த ஒரு நண்பர்   பொ ன்னியின்   செ ல்வன்   கதை யை   ப டமாக   எடு க்க   முன்   வ ந்தார். அந்த   திரைப்ப டத்தில்   ஒரு   மாத ங்கள்   நடந்தது. ஆனால் அதன் பிறகு

 

எடுக்க   மு டியாமல்   போ ய்வி ட்டது. இப்படி பல   திரைப்பட த்தில்   வி ல்ல னாக   நடித்த வரும் இவர் என்னுடைய   குடும்ப த்தை   இதுவரை   ப லரும்   பார் த்திருக் க   வாய் ப்புகள்   கிடையாது. அந்த வகையில்

 

மனை வி   மற்றும்   குடு ம்பத் துடன்   இருக்கும்   புகைப்ப டத்தை    இணைய த்தில்   வெளி யிட்டுள் ளார். அந்த   புகை ப்படம்   தான் தற்பொழுது   ர சிகர்   ம த்தியி ல்   வை ரலாக   பரவ ப்பட்ட   வருகி ன்றது…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.