நடிகை சாய்ஷாவின் தந்தை இத்தனை படத்தில் நடித்து ள்ளாரா.? என்னது, அதுவும் இந்த முன்னணி நடிக ருடன் நடித்து ள்ளார்.?

157

தமி ழ்   சி னிமாவில்   எத்த னையோ   நடிகைகள் மற்ற   மொ ழியில்   நடித்து அதன் பிறகு   த மிழ்   சி னிமாவில்   வந்து   த ங்களுடை ய   முதல்   படத் திலேயே   நல்ல   சிற ப்பான   நடிப்பை   வெளிப்ப டுத்தி   ரசிகர்கள்   ம த்தியில்   வரவேற்பு பெற்று   தவிர் க்க   முடியாத நடிகையாக   மா றிவிடுகின் றார்கள்.

 

அந்த வகையில்   தெலு ங்கு   சி னிமாவில்   2015 ஆம் ஆண்டு வெளியான அகில் என்ற   பட த்தில்   திவ்யா என்ற   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்து நடிகையாக  அறிமு கமானார் தான் நடிகை சாயிஷா. இவர்   தெலு ங்கு   பட நடிகை மட்டும்   இல் லாமல்   ஹி ந்தி, தமிழ்

 

கன்னடம் என   பலமொழி   திரைப்ப டத்தில்   தனது   சிற ப்பான   நடிப்பை   வெளி ப்படுத்தி  வருகி ன்றார். அந்த வகையில்   த மிழில்  வணமகன், கடை க்குட்டி   சி ங்கம், ஜூங்கா, கஜினிகாந்த், காப்பான், டெடி, பத்து தல என   ஏரா ளமான   திரைப்ப டங்கள்   நடித்து ள்ளார்.

 

இதனைத் தொடர்ந்து இவரது தந்தையும்   சி னிமாவில்   ஏரா ளமான   திரை ப்படம்   நடித்து ள்ளார். அந்த வகையில் கடந்த 1987 ஆண்டு முதல் சுமார் 30க்கும் மேற்பட்ட   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது.

 

ஒரு சில   திரைப்ப டத்தை   தயாரி த்தும்   உள்ளார். அதன் பிறகு ஸ்மித் ஷாகில் என்பவரை   திரும ணம்   செய்து கொண்டார். அதன் பிறகு   இருவரு க்கும்   இடையே நடந்த   கரு த்து   வே றுபாடு   கார ணமாக   வி வாக ரத் து   பி ரிந்து   விட்டா ர்கள்.

 

அதன் பிறகு நடிகை ஃபரா கான் என்பவரை 2003 ஆம் ஆண்டு   திரும ணம்   செய்து   கொண்டு ள்ளார். இப்படி ஒரு நிலையில்   சா ய்ஷாவின்   தந் தையின்   புகைப்படம்   முதல்மு றையாக   இணையத ளங்களில்   வெளியாகி யுள்ளது…

 

Comments are closed.