5 ரூபாய்க்கு கூட வழியில் லாமல் நடுரோ ட்டில் நின்றேன்.? எல்லா த்துக்கும் காரணம் இது ஒன்றுதான்..!! இரு ந்தாலும் நான் சாதி த்தேன்..!!

த மிழ்   சி னிமாவில்   ஆரம்ப த்தில்   வி ல்ல னாக   நடித்துக்   கொண் டிருந்த வர்   தான் நடிகர் சரத்குமார். இவர் 90   காலக ட்டத்தில்   அதன் பிறகு   தவி ர்க்க   முடியாத ஒரு நடிகராக வலம் வந்து   கொண்டி ருந்தார். இவர் தற்பொழுது   பொ ன்னியின்   செ ல்வன்   திரைப்ப டத்தில்   மு க்கிய   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்த   வருகி ன்றார்.

 

மேலும், சரத்குமார் தன்னுடைய கடந்த கால   வா ழ்க்கை யில்   ப ட்ட   க ஷ்டங்க ளை   அதில்   பகிர் ந்துள் ளார். இன்றைய   த லைமுடி யலில்   இருக்கும் பலரும்   மார் க்கெட்   குறை ந்தவுடன்   அல்லது   கா த ல்   தோல்வி   அடை ந்தால்   த ற் கொ லை   என்ற   தவ றான   முடிவை எடுத்து   வி டுகின் றார்கள்.

 

நம் எதற்காக இந்த   உலகி ற்கு   வந்தோம் என்று   புரி ந்து   கொ ள்வத ற்கு   பல   ஆண் டுகள்   ஆகி   விடுகி ன்றது. இப்படி பார்த்தால் நான்   ப லமுறை   த ற் கொ லை   செய்து இருக்க வேண்டும் என்றால் நான் சொந்த   செ லவில்   ஒரு படம்   எடு த்தேன். அந்தத்   திரைப்ப டம்   பெ ரிய   அ ளவு   ந ஷ்டத் தை   அடை ந்த   கார ணத்தி னால்

 

எ ன்னுடைய   பொ ருட்கள்   அனை த்தை யும்   விட் டுவி ட்டேன். அதன் பிறகு என்னுடைய கையில் வெறும் ஐந்து ரூபாய் மட்டுமே இருந்தது நான்   ந டுரோ ட்டில்   நி ன்றேன்   பய ணம்   செல்வ தற்கு   கூட காசு   இ ல்லாம ல்   த யங்கிக்   கொ ண்டிரு ந்த   அந்த நேர த்தில்   நடுராத் திரியில்

 

என்    ந ண்பன்   ஒருவர் எனக்கு 150   ரூ பாய்   கொடு த்து   உத வி   செ ய்தான். அதன் பிறகு தான் நான்   படி ப்படி யாக   ஒ வ்வொரு   விஷ யத்தி லும்   மா ற்றிக்   கொ ண்டு  என்று பெரிய ஒரு எந்த ஒரு   பிர ச்ச னையும்   இல் லாமல்   இருந்து   வருகி ன்றேன்   என்று   தெ ரிவித்துள் ளார்…

 

Comments are closed.