நம்ப வைத்து விஜய்யை ஏமா ற்றிய ஜோதிகா..!! சூர்யா போட்ட க ண்டிஷ ன்..!!

395

90   காலக ட்டத்தில்   தவிர் க்க   முடியாத நடையாக வளம் வந்து   கொண் டிருந் தவர்   தான் நடிகை ஜோதிகா. இவன நடிகர் சூர்யாவை   கா தலி த்து   தி ருமண ம்   செய்து   கொண்டு ள்ளார். இவர்   தி ருமண த்திற்கு   பிறகு சினிமாவில் இருந்து   வி லகி   விட்டு தனது   குழ ந்தைக ள்   பெரியவ ர்கள்   ஆ னவுடன்   மீண்டும்   சி னிமாவில்   நடிக்க   ஆரம்பி த்துள்ளார்.

 

இப்படி ஒரு நிலையை அடைய விஜய் நடித்த மெர்சல்   திரைப்ப டத்தின்   இயக்குனர் அட்லி ஜோதிகாவின்   நடி க்க   வைக்க   கேட்டு ள்ளார். அதற்கு நடிகை ஜோதிகா ஒரு சில   மா ற்ற த்தை   செ ய்யும்   படி   கேட்டு ள்ளார். ஆனால், அட்லி   மு டியாது   என்று   மறு த்துவி ட்டார்.

 

அதன்   கார ணமாக   விஜய்    திரைப்ப டத்தில்   நான் நடிக்க மாட்டேன் என்று   தெரிவி த்து   விட்டு   சென் றுவிட்டாய். இதனால் விஜய் மிகவும்   வரு த்தப்பட்ட   காரண த்தினால்   இனி நான் ஜோதியாக நடிக்க   மா ட்டேன்   என்று   கூறியு ள்ளதாக   பயில்வான்   தெரிவித்து ள்ளார். இப்படி ஒரு நிலையில் நடிகை ஜோதிகா   ஹி ந்தி   திரைப்ப டத்தில்   நடித்த   வருகி ன்றார்.

 

ஆனால், அவரது   மாம னாரிற்கு   அது   பிடிக் கவில்லை. அதன்   கார ணமாக   சூர்யாவுடன் மும்பையில் ஒரு   அப்பா ர்ட்மெண் ட்   வாங்கி அங்க   குடி யேறியுள் ளார். இதனால், சிவகுமார் மன   உ ளைச்ச லுக்கு   ஆளாகியு ள்ளார்.

 

மேலும், ரஜினி கமல் நடிகை ஜோதிகா என்னும்   நடிப்ப தற்கு   தயாரா கவில்லை   என்று   தெரிவி த்துள்ளா ர்கள். மேலும், விக்ரம்    திரைப்ப டத்தில்   சூர்யா   நடித்திரு ந்தாலும்   கமல்ஹாசனுடன் ஜோதிகா நடிக்க கூடாது என்று   கண் டிஷன்   போ ட்டுள்ள தாக   தகவ ல்கள்   வெளி யாகி   உள்ளது…

 

Comments are closed.