எம்.ஜி.ஆர் மடியில் அமர்ந்தி ருக்கும் இந்த சிறுவன் யார் தெரிகிறதா.? இன்று தமிழ் சினிமாவை கலக்கும் பிரப லமே இவர்தான்..!!

தமி ழ்   சி னிமாவி ல்   ஒரு   காலகட் டத்தில்   தவிர் க்க   முடியாத முன்னணி நடிகராக வலம் வந்து   கொண்டி ருந்தவர்   தான் எம்.ஜி.ஆர் என்பவர். இவரின் நடிப்பில்   ஏரா ளமான   திரைப்ப டங்கள்   வெளிவந்து   ம க்களை   கவர் ந்து   வந்துள்ளார்.

 

அதன் பிறகு வர   அரசி யலுக்கு   சென்று   சி னிமாவில்   நடிப்பதை   நி றுத்திவி ட்டு   முழு   கவ னத்தையும்   அரசி யலில்   செலு த்தி   வ ந்துள்ளார். அதன் பிறகு இவர்   உயி ரிழந்து ள்ளார். அந்த வகையில் இவரது   காலகட் டத்தில்   இவருடன் பல   குழந் தைகள்   புகை ப்படம்   எடுத்து ள்ளார்கள்.

 

அந்த வகையில் அன்று அவருடன் எடுத்துக் கொண்ட பல   சிறுவ ர்கள்   இன்று   த மிழ்   சி னிமாவில்   தவிர் க்க   முடியாத முன்னணி   பிரப லங்களாக   திகழ் ந்து   இருக்கி ன்றார்கள். அந்த வகையில் எம்.ஜி.ஆர் மடியில்   அமர் ந்தபடி   ஒரு நடிகர்   புகை ப்படம்   எடுத்து ள்ளார்.

 

அது வேறு யாரும் கிடையாது பிரபலம் முன்னணி நடிகர் அருண் விஜய் தான். இவர்   மூ த்த   நடிகர் விஜயகுமாரின்   மக னும்   பிரபல நடிகரும் அவர்   சி றுவ யதில்   எம்.ஜி.ஆர் உடன்   எடுத்து க்கொண்ட   புகைப்படம் தற்போது   வெளி யாகி   உள்ளது.

 

இவர் என்று   த மிழ்   சினிமாவில் தனக்கு என்று ஒரு   அடையா ளத்தை   தனது நடிப்பின்   மூ லம்   ஏற்ப டுத்தி   உள்ளார். இப்படி நிலையில் அவரது   சிறுவ யது   புகைப்படம்   இணையத ளங்களில்   ரசிகர்கள்   ம த்தில்   வை ரலாக   பரவ ப்பட்டு   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.