சற்றுமுன் மூத்த வி ல்லன் ம ரண ம்..!! அதிர் ச்சியில் ஆழ்ந்த திரையுலகம்.? சோக த்தில் வாடும் குடும்ப த்தினர்..

சினிமாவில் கடந்த சில   ஆண் டுகளாக   ஏராளமான திரை   பிரப லங்கள்   உ யிரி ழந் து   வருகின் றார்கள். இப்படி ஒரு நிலையில்   தெலு ங்கு   என் பிரபல   வி ல்ல னாக   திகழ் ந்து   வந்தவ ர்தான்   கிருஷ்ணா என்பவர்.

 

இவர் கடந்த 1999 ஆம் ஆண்டு பாரத் பந்த் என்ற   திரைப்ப டத்தின்   வி ல்ல னாக   நடித்து தனது சினிமா   பயண த்தை   ஆரம்பி த்துள்ளார். இவர் சினிமாவில் வருவதற்கு முன்பாக ஆடை வடிவம் பலராக   பணி யாற்றி   வந்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது.

 

இவருக்கு   தொ றந்த   வி ல்ல ன்   கதாபா த்திரம்   வரத்   தொடங்கி யுள்ளது. இப்ப தெலுங்கு   சி னிமாவில்   100க்கும் மேற்பட்ட   திரைப்ப டத்தில்   வி ல்ல னாக   நடித்து   வந்துள் ளார். அதனை தொடர்ந்து   தயாரிப்பா ளராகவும்

 

பல்வேறு வெற்றி    திரைப்பட ங்களை   கொடுத்து ள்ளார். மேலும், இவர் படம் முன்னணி   நடிகர்க ளுக்கு   ஆடை   வடிவமை ப்பாளராக   இருந்து   வந்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. இவருக்கு தற்பொழுது 88   வய து   ஆகி ன்றது.

 

இப்படி ஒரு நிலையில்   வ யதான   காரண த்தினால்   சென்னையில்   சி கிச் சை   பெற்று வந்த நிலையில்   சி கிச் சை   பலனி ன்றி   உ யிரிழ ந்து   உள்ளார். மேலும், இவரது   ம றைவி ற்கு   பல   திரைப்பட ங்கள்   இர ங்க ல்   தெரிவி த்து   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.