இந்த நடிகர் தான் என்னிடம் ஆ த்து மீ றினார்.? நடிகை பாவனா வெளியிட்ட தி டுக்கி டும் தகவல்..!!

தமிழ் சினிமாவில் மற்ற மொழியில் இருந்து வந்து தனக்கென ஒரு   அங்கீ காரத்தை   ஏற்படுத்திக் கொண்டவர்கள் ஏராளமாக   இருக்கின் றார்கள். அவர்கள் என்றும் பெரிதாக   சி னிமாவில்   நடிக் கவில்லை   என்று கூட ரசிகர் மத்தில் நீங்கா இடம்   பிடித்துள்ளா ர்கள். அந்த வகையில் 2006 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த சித்திரம் பேசுதடி என்ற   திரைப்ப டத்தின்

 

மூ லமாக   தமிழ் சினிமாவில் நடிகையாக   அறிமு கமானவர்    தான் நடிகை பாவனா. இவர் தமிழ் சினிமாவில் ஏராலமான   திரைப்ப டங்கள்   நடித்து வந்துள்ளார். ஒரு சமயத்தில் ரசிகர்களின் கனவு   கன்னி யாக   கூட   திக ழ்ந்து   வந்துள்ளார். அதன் பிறகு சரியான பட   வாய் ப்பு   எதுவும் கிடைக்காமல்

 

சில ஆண்டுகள் சினிமாவில் நடிக்காமல் இருந்து வந்துள்ளார். அந்த சமயத்தில் 2017 ஆம் ஆண்டு இவர் கொச்சினுக்கு காரில் சென்று   கொண்டி ருக்கும்   பொழுது   திடீரெ ன்று   அவருடைய காரை   வ ழிமு றைத்து   காருக்குள்   பு குந்த   நடிகை பாவனாவிடம்   அத் துமீ றன்   முயற்சி செய்தார்கள். அந்த சம்பவம்

 

பலரையும்   அதி ர்ச்சி யில்   ஆழ் த்தியு ள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து நடிகை பாவனா   போ லீசி ல்   புகா ர்   ஒன்று   அளித்து ள்ளார். அந்த புகாரின்   அடிப்ப டையில்   அவர்களை   வி சாரி த்த   பொழுது இதற்குப்   பின் னணியில்   இருப்பவர் நடிகர் திலீப் என்பவர் தான்   இருக்கி ன்றார்   என்று   கூறப்ப டுகின்றது.

 

அதன் அடிப்படையில்   போ லீசார ம்   அவரை   தீ விரமா க   வி சாரி த்து   வந்துள் ளார்கள். அந்த சமயத்தில் இவர் தான் அதை செய்ய சொல்லி ஆள்   அனுப்பி யதாக   கூறப்ப ட்டது. இன்று வரை அந்த வழக்கு   நீதிம ன்றத்தில்   இருந்து வருகின்றது. இப்படி ஒரு நிலை பாவனாவால் தான்

 

நடிகை மஞ்சு வாரியர் நடிகர் திலீப்   வி வாகர த்து   செய்தார் என்று   கூறப்ப டுகின்றது. அதன் காரணமாக நடிகை பாவனாவை   ப ழிவா ங்க   வேண்டும் என்ற   கார ணத்தி ற்காக   நடிகர் திலீப் எப்படி செய்து வருவதாக சினிமா   வட்டார த்தில்   பலராலும் கூறப்பட்டு   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.