விஜய் ஆரம்ப த்தில் இருந்தே இப்ப டிப்ப ட்டவர் தான்..!! ஆனால், அஜித் அப்படி கிடையாது..!! வா யை கொ டுத்து மாட்டிக் கொண்ட நடிகர்..!!

த மிழ்   சி னிமாவில்   ம றக்க   முடியாத இரண்டு நடிகர்களாக வளம் வருபவர் தான் விஜய் மற்றும் அஜித். இவர்கள் உடைய   திரைப்ப டங்கள்   வெளிவ ந்தால்   அதனை திருவிழா போல   அவர்களது    ரசிக ர்கள்    கொண் டாடுவா ர்கள்.

 

அந்த வகையில்   பொ ங்கல்   விழாவை   மு ன்னிட்டு   இவர்க ளுடைய   துணிவு மற்றும் வாரிசு ஒரே சமயத்தில்   வெளிவ ந்து   வசூல் ரீதியாக வாரிசு திரைப்படம் வெற்றி   பெற்ற து. அதன் பிறகு அடுத்தடுத்த   திரைப்ப டங்களில்

 

இருவரும்   பி சியாக   நடித்த   வருகின் றார்கள். எப்படி இருக்கின்ற நிலையில் ஆரம்ப   காலகட் டத்தில்   அவரது   திரைப்ப டத்தில்   நடிச்ச   பிரப லமானவ ர்தான்   நடிகர் மாரிமுத்து. இவர்கள் இருவரும்   ஆ ரம்ப   காலக ட்டத்தி ல்   நான்   ப ழகி   இருந்தே.

 

அஜித் மனதில் என்ன   நினை க்கின் றாரோ. அதனை   நே ரடியாக   கேட்டு   வி டுவார். அவருக்கு எதையும்   ம னதில்   வை த்துக்   கொ ள் ள   தெரியாது. ஆனால், விஜய் அப்படி இல்லை ஒருவர் மீது அவருக்கு

 

க டு ம்   கோ ப ம்   இருக்கும் அதனை வெளியே   கா ட்டாம ல்   சி ரித் து   கொண்டே   இருப் பார். அந்த   கோ வ த் தை   வேறு   வடி வத்தி ல்   கொ டுப்பா ர்    என்று இவர்களைப் பற்றி நடிகர்   மாரிமு த்து   கூறியு ள்ளார்…

 

Comments are closed.