பாக்கி யராஜை கோவ ப்படு த்திய கமல்..!! பட ப்பிடிப் பிலேயே கமலை அவமா னப்படு த்திய பாக்கியராஜ்..!! பின் நடந்த விவ காரம்..

தமி ழ்   சினிமாவில் பிரபல இயக்குனராகவும் நடிகராகவும் வலம் வந்து   கொண்டி ருப்பவர்    தான் இயக்குனர் பாக்கியராஜ் என்பவர். இவர் ஏராளமான   திரைப்ப டங்களை   இயக்கி அதில் அவரே நடித்தும் வெற்றி   கண்டு ள்ளார். இவர் ஒரு சிறந்த திரைக்கதை   வடிவமை ப்பாளர். இவர் இயக்குனர் பாரதிராஜாவிடம் உதவி இயக்குனராக   பணியா ற்றி   வந்து ள்ளார்.

 

அந்த சமயத்தில் உதவி இயக்குனராக பணிபுரிந்து எடுத்து திரைப்படம் தான் 16   வ யதினிலே. இந்த   திரைப்ப டத்தில்   கமல்ஹாசன் ரஜினிகாந்த் மற்றும் ஸ்ரீதேவி போன்ற   பிரப லங்கள்   நடித்திரு ப்பார்கள். மேலும், இந்த ஒரு படத்தின் காட்சிகள்   வ யதான   வை த்தியர்   கதாபா த்திரம்   நடிகர் ஆட்கள்   கிடைக் கவில்லை.

 

அந்த சமயத்தில் அந்த காட்சிகள் கர்நாடகா பகுதியில்   எடுக்க ப்பட்ட   பொழுது பலருக்கும்   த மிழ்   தெரி யவில்லை. அதன் காரணமாக ஒரே இயக்கங்களாக   பணிபு ரிந்து   வந்த பாக்கியராஜ் அந்த படத்தில் நடிக்க   கூறியு ள்ளார். அவரும் சரி என்று   ஒ ப்புக்கொண் டு   வ யதான   கதாபாத்தி ரத்தில்   நடித்து வந்தார்.

 

அந்த வயதான   கதாபாத் திரத்தை    கமல்   பார் த்தவுடன்   அதி ர்ச்சியாகிவி ட்டார். என்ன சார் இவரை நடிக்க   வைத்து ள்ளீர்கள். சரியாக வருமா   வச னத்தை   சோ தித் து   வி டுவார்   என்று பாக்கியராஜ்   அசிங் கப்ப டுத்து ம்   வகையில் அவர்   பேசியு ள்ளார்   கமல். மேலும், ஸ்ரீதேவிக்கு உடல்நிலை சரியில்லை கமல் வைத்தியரை   கூ ப்பிட்டு   வருகி றார்

 

வைத்தியர் கமலிடம் இந்த   மரு ந்துகளை   சாப்பிட வேண்டும். அதன் பிறகு நெற்றியில் பத்து போட வேண்டும் என   கூறியு ள்ளார். இத்தனை நாளா இவ   ஆ த்தாவு க்கு   கூட   ஒ த்தா சையா   இருந்தது நீ உங்களுக்கு நீதான் என்ற வசனம் பேச வேண்டும். அதனை சரியாக   ஒ த் தை யை   பார்த்துக்   கொண்டி ருக்கும்   பொழுது அவரை   வச னத்தை   சரியாக பேச விடாமல்

 

நடிகர் கமல் அவரை   சீ ண் டி   கொண்டு   இருந்து ள்ளார். அதனால் அவருக்கு வசனம்   யோ சித் துக்   கொண் டிருந்த   பொழுது கமல் இவரை   த ய வு   செய்து   அ னுப்பி   விடு ங்கள்   என்று   கூறியு ள்ளார். அதற்கு   கோ பம்   அடைந்த இயக்குனர் பாக்கியராஜ்   ஒ த்து க்க   எல்லாம் வேண்டாம்   நேர டியாக   காட்சிகள்   எடு க்கலாம்   என்று   கூறியு ள்ளார்.

 

அதன் பிறகு அந்த காட்சியை   படமா க்கும்   பொழுது   வச னங்க ளை   தெ ளிவாக   பேசி விட்டார். அதன் பிறகு   எழுத ப்படாத   ஒரு வசனத்தை வேண்டும் என்று கமலிடம் பேசி உள்ளார். எது   சொ ன்னாலும்   சாமி ஆடு மாதிரி   த லையை   ஆட்டி க்கோ   என   கூறியு ள்ளார்.

 

இந்த காட்சி   படமா க்கப்ப ட்டு   பின் பாக்கியராஜ் அழைத்து கமலிடம் எப்படி   பே சிவிட் டாய்   என்று பாரதிராஜா   கேட்டு ள்ளார். இந்த தகவலை சமீபத்தில் ஒரு விழா மேடையில் இயக்குனர் பாக்யராஜ்   தெரிவித் துள்ளார்…

 

Comments are closed.