40 வயதா கியும் இந்த நடிகை திரும ணம் செய்து கொ ள்ளா ததற்கு இதுதான் காரணம்.? இந்த நடிகை யையும் விட்டு வை க்காத பயில்வான்..!!

8,725

90   காலகட் டத்தில்   த மிழ்   சி னிமாவில்   ரசிகர்க ளுக்கு   மிகவும் கனவு   க னியாக   வலம் வந்தார் தான் நடிகை திரிஷா. இவர் பல முன்னணி   நடிகர்க ளுடன்   சேர் ந்து   ஏரா ளமான   திரைப்பட ங்களில்   நடித்து ள்ளார். இவர் அதன் பிறகு சிறிது ஆண்டுகள் எந்த ஒரு   திரைப்ப டத்தில்   நடிக்காமல் இருந்து மீண்டும் 96 என்ற   திரைப்ப டத்தில்   ரியின் றி   கொடுத்து ள்ளார்.

 

அதன் பிறகு   அடு த்தடுத்து   ஏரா ளமான   திரைப்ப டங்கள்   அடுத்த   வருகி ன்றார். இதனை தொடர்ந்து சமீபத்தில் விஜய் நடிக்கும் லியோ   திரைப்ப டத்திலும்   இவர் நடித்த   வருகி ன்றார். எப்படி இருக்கும் நிலையில் 40 வயது ஆகியும் இன்னும்   தி ரும ணம்   செய்து   கொ ள் ளாம ல்   இரு ப்பதற்கு

 

பல தகவல்கள் வெளியாகிக்   கொ ண்டிருக்கி ன்றது. இவரை பற்றி என   தகவ ல்களை  பயில்வான் ரங்கநாதன்   வெளியிட் டுள்ளார். சிம்புவுடன்   நெரு க்கமா க   இருந்து ள்ளார். அதன் பிறகு இருவரும்   பி ரிந்து   வி ட்டார்கள். அதன் பிறகு ராணா என் தோழன்   வெ ளிப்ப டையாக   கா தலி ல்   இருந்து   வந்துள் ளார்கள்.

 

அதன் பிறகு இவர்கள் இருவரும்   தி ரும ணம்   செய்து   கொ ள்வா ர்கள்   என்று   எதிர்பா ர்த்த   நிலையில் அதன் பிறகு என்ன ஆனது என்று   தெரி யாமல்   இருவரும்   பி ரிந்து   விட் டார்கள். மேலும், நடிகர் ராணா நடிகை திரிஷாவின்   பய ன்படு த்திக்   கொண்டு

 

அதன் பிறகு   கழ ட்டிவிட் டார்   என்று   கூறியு ள்ளார். இதன் பிறகு தற்போது நடிகை திரிஷா அதிகமாக    நடி ப்பதில்   க வன ம்   செலுத்தி   வருகி ன்றார். அதன்   கார ணமாகவே   இவருக்கு   அடுத் தடுத்து

 

சி னிமாவில்   நடிக்கும்   வாய் ப்புகள்   கிடை த்து   வரு கின்றது. இவர் இதற்கு முன்பாக தனுஷ், விஜய், சிம்பு போன்ற நடிகர்கள் இடையே   கா த ல்   கி சுகி சுக்க ப்பட் டது   என்று பயில்வான் நடிகர் திரிஷாவை  பற்றி   கூறியு ள்ளார்…

 

Comments are closed.