100 வருஷம் வா ழ்ந்து என்ன பி ரயோ ஜனம்.? உ யிர் போகும் முன் மயில்சாமியின் உரு க்கமான பேச்சு..!!

நகை ச்சுவை   நடிகர் மயில்சாமியின்   இ றப் பு   சினிமா துறையில்   மிக ப்பெரிய   ஒரு   தாக்க த்தை   ஏற்படுத்தி யுள்ளது. பல   பிரப லங்கள்   மயில்சாமி   உட லுக் கு   அ ஞ்ச லி   செலுத்திய   வருகின் றார்கள். இன்று அவர் நம்முடன் இல்லை என்றால் கூட   பட ங்களில்   மூ லம்   இன்னும் அவர் நம்முடன் தான்   வா ழ்ந் து   வருகி ன்றார் என்று

 

ஒரு சில பிரபலங்கள் கூறி   வருகின் றார்கள். மேலும், இவர் சமூகத்தின் மீது   அ க்கறை   கொண்ட   விஷ யங்களை   தனக்கு   வாய் ப்பு   கிடைக்கும்   போதெ ல்லாம்   அதனை   ம க்களு க்கு   சொல்லி விடுவார். மேலும், இவர் எம்.ஜி.ஆரின்   தீவி ர   ரசிகராக இருந்து   வந்து ள்ளார்.

 

எவ்வளவு   ப ண ம்   வைத் திருக்கி றோம்   என்பது   மு க்கியமி ல்லை   ந ம்மால்   முடி ந்தவரை   மற்றவ ர்களுக்கு   உ தவுவ து   தான் நம்   இ றந் த   பின்பும்   நம் மை   பற்றி பேச வைக்கும் ஒரு செயலாக இருக்கும். நாம்   யாரு க்கும்   கொ டுக்காம ல்   சொ த்துக்க ளை   சேர்க்க என்று நினைத்து

 

நூறு வயது வரை   வா ழ்ந்தா லும்   ஒரு   பி ரயோஜ னமும்   இல்லை. சில காலம் மட்டுமே   வாழ் ந்தாலும்   பிற ருக்கு   உத வி   செய்து ஒரு நல்ல   வி ஷய த்தை   செய்ய வேண்டும் என்று மயில்சாமி   பேசியு ள்ளார். இவருக்கு ஏற்கனவே ஒருமுறை   நெ ஞ்சுவ லி   வந்துள் ளதாகவும்

 

அப்பொழுது   மரு த்துவரி டம்   அழை த்துச்   சென்று தன்னை   காப் பாற்றிய தாகவும் ம  யில்சாமி கூறியுள்ளார். பிறந்த தேதி, க ல்யா ண   தேதி என   அனை த்தை யும்   நம்மால் சொல்ல முடியும். ஆனால், நாம்   இ றக்கு ம்   தே தியை   மட்டும்   ந ம்மால்   சொல் லவே   மு டியாது   என்று மயில்சாமி தனது   ரசிகர்க ளுக்கு   அ றிவுரை   கூறி   வந்து ள்ளார்…

 

Comments are closed.