சீ ரியலை நம்பி வாழ்க் கையை இழ ந்த நடிகை..!! வாய் ப்புக்கா க பழைய நிலை மைக்கு போக துடி க்கும் நடிகை..!!

சின்ன த்திரை   தொலை க்காட்சி   நிகழ் ச்சியில்   இருந்து வெள்ளி திரைக்கு   கொ டிகட் டி   ப லராலும்   இருந்து   வருகின் றார்கள். ஆனால், அதில் ஒரு   சி லருக்கு   மட்டுமே பெரிய அளவில் இடம்   கிடை க்கிறது   மற்றவ ர்கள்   சி னிமா   வி ட்டு   கூடிய   சீ க்கிர ம்   வி லகி   விடுகின் றார்கள். அந்த வகையில் சின்னத்திரை   நிகழ் ச்சியில்   தொ குத் து   வழ ங்கிய   வந்தவ ர்தான்   ரக்சன் என்பவர்.

 

இவர்   கலக்க ப்போவது   யாரு, மி ஸ்டர்   அண் ட்   மிஸஸ்   சின் னத்திரை, குக் வித் கோமாளி உள்ளிட்ட பல   நிகழ் ச்சிகளை   தொ குத் து   வழ ங்கி   வருகி ன்றார். இவருக்கு   வெ ள்ளித்தி ரைகள்   க ண்ணும்   க ண்ணும்   கொள் ளையடி த்தால்   என்ற   திரைப்ப டத்தில்   அறிமு கமாகி   நடித்தார்.

 

அந்த திரைப்படம் பெரியளவு வரவேற்பு பெற்று   ஓ டியது. மேலும், இவருடன் பல ஆண்டுகள் சேர்ந்து   தொகு ப்பாள னையாக   பணி யாற்றி   வந்தவர் தான் ஜாக்குலின் என்பவர். இவருக்கும் நடிகை நயன்தாராவுடன் சேர்ந்து   கோ லமா வு    கோ கிலா   என்ற   திரைப்ப டத்தில்

 

அவருக்கு   த ங்கை யாக   நடிக்கும்   கதாபா த்திரம்   கிடை த்தது. அதன் பிறகு விஜய்   தொலைக்கா ட்சியில்   ஒளிப ரப்பு   செ ய்யப்ப ட்ட   தே ன்மொ ழி   பி எ என்ற தொடரில் முன்னணி   கதைபா த்திரம்   கிடை த்தது. அதன்   கார ணமாக   வெ ள்ளித்தி ரை   விட   சீரி யலில்   கவனம்   செலு த்தி   வந்து ள்ளார்.

 

ஆனால், அந்த   சீ ரியல்   ம க்கள்   மத் தியில்   பெரிய வரவேற்பு   பெ றாத   கார ணத்தி னால்   தற்பொழுது அது   பாதி யிலேயே   நிறு த்தப்ப ட்டது. தற்பொழுது   உட ல்   எடையை   கு றைத் து   பழை ய   நி லைமை க்கு   வருவ தற்கு   போ ரா டி   வருகி ன்றார். அதன் பிறகு    வாய் ப்பு   கிடை க்கும்   என்று   எதிர்பா ர்த்து   வருகி ன்றார்…

 

Comments are closed.