ஆசை பட்ட கதாபாத்தி ரத்தில் நடித்து விட்டு உ யி ரை விட்ட மயில்சாமி..!! கடைசியில் அதை பார்க்க கூட மு டியாமல் போன நடிகர்..!!

1,393

சி னிமாவில்   காமெடி   நட்சத்திர ங்களில்   ஒருவராக வளம் வந்து   கொண்டி ருந்தவர்   தான் மயில்சாமி என்பவர். இவர் தனது காமெடி மற்றும் மிமிக்ரி   மூ லம்   ரசிகர்கள்   ம த்தியில்   தனக்கென ஒரு   அங்கீகா ரத்தை   ஏற்ப டுத்திக்   கொ ண்டார். இவர் நேற்று   மா ர டை ப் பு   கார ணமாக   உ யிரி ழந் துள் ளார்.

 

மேலும், இவரது   ம றைவி ற்கு   பல சினிமா   பிரப லங்கள்   இ ர ங் க ல்   தெரிவி த்து   வருகின் றார்கள். ஆர ம்ப   காலகட் டத்தில்   சிறு வேடத்தில் நடித்து வந்த இவர் பின்   தவி ர்க்க   முடியாத ஒரு   நகை ச்சுவை   நடிகராக   குணச்சி த்திர   நடிகராக   த மிழ்   சி னிமாவில்   வளம் வந்தார்.

 

மேலும்,   த மிழ்   சி னிமாவில்   இருக்கும் முன்னணி நடிகர்கள் படத்தில் காமெடி நடிகராகவும் நடித்துள்ளார். மேலும், இவர்  நடி க்கும்   பெரு ம்பா லான   திரைப்ப டங்கள்   கு டி கா ர   கதாபாத் திரமாகவே   அமைந் துள் ளது. இவர்   சமீப த்தில்   கு டி க் கா ம ல்   இருக்கும்

 

ஒரு   கதாபாத் திரத்தில்   நடித் துவிட்டு   ச ந்தோ சமா க   செ த்துவி ட   வேண்டும் என்று   கூறியு ள்ளார். அதேபோ ன்று   தற்பொழுது   அமை ந்துவி ட்டது. அந்த வகையில்   கி ளாஸ்மே ட்   என்ற படத்தில்   மு க்கிய   கதாபாத்தி ரத்தில்   நடித்து ள்ளார்.

 

அந்த படத்தின்   ட ப்பிங்   ப ணியை   முடி த்துவி ட்டு  வீட்டிற்கு வந்த இவர் காலையில்   மா ர டை ப் பு  ஏற்பட்டு   உயி ர்   வந்து   வி ட்டார். மேலும், இவர்   ஆசை ப்பட்ட   மாதிரி கடைசி படத்தில்   கு டிக்கா மல்   இருக்கும் ஒரு நல்ல   கதாபா த்திர த்தில்   நடித்து விட்டார்.

 

அவர் பேசியது போன்று   அவ ரது   உ யி ர்   அடுத்த நாளே போய் உள்ளது என்று   தெரி யவில்லை. தற்போது   அதி ர்ச்சி யாய்   ஏற்ப டுத்தி   உள்ளது. மேலும் நல்ல ஒரு   தி றமை யான   கலைஞ ருக்கு   இப்படி ஒரு நிலை வர   வே ண்டுமா.? என்று   சி னிமா   பிரப லங்கள்   இ ரங்க ல்   தெரிவி த்து   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.