தமிழ் சினிமாவின் சிறந்த நகைச்சுவை நடிகர் ம ரண ம்..!! அதிர் ச்சியில் உள்ள சினிமா பிரப லங்கள்..!! சோக த்தில் தவி த்து வரும் குடும்ப த்தினர்..!!

கடத்த, சில   மாத ங்களாக   அடு த்தடுத்து   ஏராளமான திரை   பிரப லங்கள்   உ யி ரி ழ ந் து   வருகின் றார்கள். இப்படி ஒரு நிலையில் சற்று முன் பிரபல நகைச்சுவையினுடைய மயில்சாமி என்பவர்   திடீ ர்   உடல்   நலக்கு றைவின்   காரணமாக   உ யி ரி ழ ந்  து ள் ளா ர். அவருக்கு தற்பொழுது 57  வ யது   ஆகின்றது.

 

இவர்   த மிழ்   சினிமாவில் பிரபல நகைச்சுவை நடிகராக வலம் வந்து   கொண் ருக்கிறார். இவர் ஆரம்பத்தில் மிமிக்கிரி கலைஞர் ஆக தனது   பய ணத்தை   ஆரம்பி த்த   அதன் பிறகு 1984 ஆம் ஆண்டு   த மிழ்   சினிமா நுழைந்தார். ஆரம்ப த்தில்   சிறிய வேடத்தில் நடித்துக் கொண்டு   வந்தி ருந்தார்.

 

அதன் பிறகு நடிகர் கமலின் அபூர்வ சகோதரர்கள் நடிகர் ரஜினியின்   பண க்காரன்   உள்ளிட்ட   ஏரா ளமான   திரைப்பட ங்களில்   தனது சிறப்பான நடிப்பை வெளிக்காட்டி உள்ளார். அதன் பிறகு 2000 ஆண்டுக்கு பின் பலராலும்   அறிய ப்படும்   நடிகராக நகைச்சுவை மற்றும்   குணச்சி த்திர   வேட ங்களில்   நடித்து   வந்து ள்ளார்.

 

மேலும், இவர் நடிகர் விவேக் உடன் இணைந்து பல   திரைப்பட ங்களின்   நகைச்சுவை கதாபாத்திரத்தில் நடித்து ரசிகர்   ம னதை   கலந்து ள்ளார். இவர்   கிட்ட த்தட்ட   100க்கும் மேற்பட்ட   திரைப்பட ங்களில்   நடித்து ள்ளார்   என்பது    குறிப்பிட த்தக்கது. இவர் ஒரு திரைப்பட நடிகர்   மட்டும ல்லாமல்

 

தொலை க்காட்சி   நிகழ்ச்சிக ளையும்   தொ குத் து   வழங்கும்   தொகுப்பா ளராக   இருந்து வந்துள்ளார். இவர்   சி னிமாவை   தாண்டி பொதுநல தொடர்பான   விஷய ங்களை   அதிகமான கவனம் செலுத்தி   மக்க ளுக்கு   த ன்னால்   முடிந்த   உத வியை   செய்து   வந்து ள்ளார்.

 

இப்படி இருக்கும் நிலையில் இவர்   உ யி ரி ழ ந் த   சம்பவம் தற்பொழுது   ஒட்டுமொ த்த   த மிழ்   திரை உலகிலும் பெரிய ஒரு   சோ கத் தை   ஏற்படு த்தியு ள்ளது. மேலும், இவரது   ம றைவி ற்கு   ஏரா ளமான   திரை   பிரப லங்கள்   மற்றும் ரசிகர்கள்   இ ரங்க ல்   தெரிவி த்து   வருகி ன்றார்கள்…

 

Comments are closed.