என்னது, நகைச்சுவை நடிகர் மயில்சா மியின் மர ணத் திற்கு இதுதான் கார ணமா.? வெளிவந்த திடு க்கி டும் தகவல்..!! அதிர்ச் சியில் ஆ ழ்ந்த ரசிகர்கள்..!!

96,275

த மிழ்   சி னிமாவில்   த விர்க்க   முடியாத ஒரு   நகை ச்சுவை   நடிகர்களில் ஒருவராக வலம் வந்து   கொண்டி ருந்தவர்   தான் நகைச்சுவை நடிகர் மயில்சாமி என்பவர். இவர்   மு க்கியமாக   நகைச்சுவை மட்டும்   குண ச்சித்திர   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்து வந்துள்ளார். இவர்   சி னிமாவில்   நடிப்பதற்கு முன்பாகவே மேடை நாடகங்களில்

 

தனது   மிமி க்கிரி   மூ லம்   பலரையும்   கவ ர்ந்து   வந்துள் ளார். அதன் பிறகு சினிமாவில் கன்னி ராசி என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   தனது 20   வ யதில்   தனது திரை   பய ணத்தை   ஆரம்பி த்தார். அதன் பிறகு இவர் அபூர்வ   சகோத ரர்கள், சிவ லிங்கம்   மற்றும்   வி ல்லா தி   வி ல்ல ன்   போன்ற   திரைப்ப டங்களின்

 

முக்கிய   துணைவே ட்டத்தில்   நடித்து வந்துள்ளார் என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. இவர் கிட்டத்தட்ட   த மிழ்   சி னிமாவில்   100க்கும் மேற்பட்ட படங்களில்   நடித்து ள்ளார். இப்படி ஒரு நிலையில் இன்று அதிகாலை   நகை ச்சுவை   நடிகர் மயில்சாமி என்பவர்   உ டல்ந ல   கு றைவின்   கார ணமாக   உ யி ரி ழ ந் து ள் ளா ர்.

 

மேலும், இவரது   ம றைவி ற்கு   என்ன காரணம் என்று தற்பொழுது   சி னிமா   வட்டார த்தில்   பேச ப்பட்டு   வருகி ன்றது. மேலும், அவரது   மர ண த்திற் கு   காரணம்   என்னவெ ன்றால்   அவருக்கு   மா ரடை ப்பு   ஏற்பட்டு உள்ளது.

 

அதன்   கார ணமாக   தான் தற்பொழுது   உ யி ரி ழ ந்து    உள்ளார் என்று தகவல்கள்   இணைய த்தில்   தீயா ய்   பரவி   வருகி ன்றது. மேலும், இவரது   மர ணத்தி ற்கு   திரை   து றையை   சேர் ந்த   பலரும்   இர ங்கல்   தெரிவி த்து   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.