அடடே, இந்த நடிகை தான் சித்தார்த்தின் முதல் மனை வியா.? முதன்மு றையாக வெளிவந்த மனை வியின் புகைப்படம்..!!

இயக்குனர் சங்கர் என்பவர் ஒரு   பிரம்மா ண்ட   இயக் குனர்   ஆவார். இவரது   இயக்க த்தில்   வெ ளிவந்த   திரை ப்படம்   தான்   பா ய் ஸ். இந்த   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   நடிக ராக   அ றிமுகமா னவர்   தான் நடிகர் சித்தார்த்  என்பவர்.

 

இவருக்கு தற்பொழுது   வ யது   43   ஆகி ன்றது. இவர்   த மிழ், தெலு ங்கு, ஹி ந்தி   என   ப ழமொ ழிக ளில்   வெ ற்றி   திரை ப்படங்க ளின்   நடித்த   தன க்கென   ஒரு ரசிகர்கள்   பா ட்டாள த்தை   உ ருவா க்கி   உ ள்ளார்    என்பது   குறி ப்பிடத்த க்க து.

 

அதன் பிறகு   ஆ யுத எழு த்து, கா தலி ல்   சொத ப்புவ து   எப்படி, தீ யா ய்   வே லை   செ ய்யும்   கு மாரு, ஜி கர்த ண்டா, கா வியத்த லை வர்   உள்ளிட்ட சில   த மிழ்   திரை ப்பட ங்களில்   நடி த்துள் ளார்   என்பது   குறி ப்பிடத்த க்க து.

 

தற்போது பெரிதாக எந்த ஒரு   திரைப்ப டத்திலு ம்   நடி க்காமல்   இருந்து   வருகி ன்றார். இப்படி ஒரு நிலையில் நடிகை அதிதி ராவுடன்   கா த லி ல்   சி க்கி   உ ள்ளார். மேலும், இவருக்கு 2002 ஆம் ஆண்டு   மகா ராஷ்டிரா வை   சேர்ந்த

 

மேக்னா என்ற ஒரு   பா டகியை   கா தலி த்து   தி ரும ணம்   செய்து   கொண்டு ள்ளார். அதன் பிறகு இவர்கள்   இருவ ருக்கும்   ஏற்பட்ட   க ருத்து   வே றுபாடு  கா ரண மாக   வி வா க ர த் து   பெற்று   பி ரிந்து   வி ட்டார்.

 

அதன் பிறகு நடிகை சுருதிஹாசன்    கா த லி த் து    லி விங்   டு   க தர்   என்ற   முறை ப்படி   வா ழ்ந்து   வந்து ள்ளார். அதன் பிறகு தான் தற்பொழுது நடிகை அதிதி ராவுடன்   கா த லில்    இருந்து   வருகி ன்றார். இதோ அவரின் முதல்   மனை வியின்    புகைப்படம்…

 

Comments are closed.