நீ எல்லாம் எனக்கு போ ட்டியா.? விஜய் சேதுபதியை தி ணற வைத்த நடிகர்..!! இனி நான் தான் என்று கெத் தாக சொன்ன நடிகர்..!!

சில   ஆண்டுக ளுக்கு   முன்பாக வெளிவந்த சுக்கிரன் என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூல ம்   இசையமைப் பாளராக   அறிமுகமா ணவர்   தான் விஜய் ஆண்டனி. தனது முதல்   படத் திலேயே   சூப்பர்   ஹி ட்   ஆர்வம்   கொ டுத்த   தனக்கென்று ஒரு   அங்கீகா ரத்தை   ஏற்ப டுத்தி   உள்ளார். இப்படி தொடர்ந்து

 

பல ஹிட் பாடல்களை கொடுத்து வந்த விஜய் ஆண்டனி நான் என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   நடிகராக அறிமுகமான அந்த   திரை ப்படம்   மா ஸ்   ஹி ட்   ஆனது. தொடர்ந்து சலீம், பிச்சைக்காரன், சை த்தான், காளி, கொ லைகார ன்   போன்ற

 

அடுத்தடுத்த   திரைப்ப டங்களில்   நடித்து வந்துள்ளார். தமிழில் நடிகர் விஜய் சேதுபதிக்கு   அடுத் தபடியாக   இவர் தான் இருந்து வருகின்றார். இப்படி இருக்கும் நிலையில் எந்த ஒரு நடிகரும் செய்யாத ஒரு   முய ற்சியை   விஜய் சேதுபதி செய்து   வருகி ன்றார்.

 

அது   என்னவெ ன்றால்   த மிழில்   பல   திரைப்பட ங்களில்   சேதுபதி நடித்து வந்தும் தற்போது இந்தியில் ஜவான் என்ற   திரைப்ப டத்தில்    நடித்து   வருகி ன்றார். அதுமட்டும ல்லாமல்   ஹிந்தியில் ஒரு தொடரில்   நடித்து ள்ளார். அந்த வகையில் இவரை   ஓர ம்   கட்டும் வகையில் பல   திரைப்ப டங்களில்   நடிக்க நடிகர் விஜய் ஆண்டனி   ஒப்ப ந்தமாகியு ள்ளார்.

 

அந்த வகையில் அக்னி, சிறகுகள், தமி ழரசன், கா க்கி   என்று அடுத்தடுத்து பல   திரைப்பட ங்களில்   நடிக்க   ஒ ப்பந்த ம்   ஆகி உள்ளார். இப்படி தொடர்ந்து எட்டு படங்கள் நடிக்க இருக்கும் விஜய் ஆண்டனி நடிகர் விஜய் சேதுபதி   ஓர ம்   கட்டி விடுவார் என்று தற்பொழுது சினிமா   வட்டார த்தில்    பேசப்பட்டு   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.