வா ய்ப்பு வந்தால் நி ர்வாண மாக கூட நடிப்பேன்.? வெளிப்ப டையாக நடிகை வெளியிட்ட தகவல்..!! அதிர் ச்சியில் ரசிகர்கள்..!!

சி னிமாவை   பொருத்தவரை நடிகை பெரிதாக   வாய் ப்புகள்   கிடைக் கவில்லை   என்றால்   உட னடியாக   அவர்கள் பலரும்   சி னிமா   விட்டு   வில குவது   அல்லது   சின்ன த்திரை   ப க்கம்   செல்வது   தொடர் ந்து   செய்து   வருகின் றார்கள். ஒரு சிலர் மட்டும்   வாய் ப்பு   வரும் வரை எந்த   கதாபா த்திரம்   கொடு த்தாலும்   நடிப்ப தற்கு   தய ங்காம ல்   நடித்து   வருகின் றார்கள்.

 

இப்படி ஒரு நிலைகள்   த மிழ்   சி னிமாவில்   பிரபல நடிகையாக வலம் வந்தவர் தான் நடிகை பிந்து மாதவி என்பவர். இவர் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் உள்ளிட்ட பல முன்னணி   நடிகர்க ளுடன்    இணைந்து   நடித்து ள்ளார்.

 

தற்பொழுது இவருக்கு   வாய் ப்புகள்   குறை ந்த   சமயத்தில் விஜய்   தொலைக்கா ட்சியில்   ஒளிப ரப்பு   செய்ய ப்பட்ட   பிக் பாஸ் என்ற   நிகழ் ச்சியில்   போட்டியா ளராக   கலந்து கொண்டார். இந்த   நிகழ் ச்சிக்கு   பிறகு   தெலு ங்கில்   ஒளிபரப்பு   செய்ய ப்பட்ட   நிகழ் ச்சியில்   கலந்து கொண்டு

 

டை ட்டில்   வின்னராக   வெ ற்றி   பெற்றார். சமீபத்தில் இவரிடம்   கேட்க ப்பட்ட   ஒரு   கே ள்விக்கு   பதில்   அளித்து ள்ளார். அது   என்னவெ ன்றால்   நடிகைகள் யாரும்   வா ய்ப்புக் காக   நி ர் வா ண மா க    நடிப்பதி ல்லை   பட த்திற்கு   அவ சிய ம்   என் றால்   நி ர் வா ண மா க   நடிப்பதில் என்ன   தவ று   இருக்கி ன்றது.

 

ஒ ருவேளை   அந்த   படத் திற்கு   அப்படி   தே வைப்ப ட்ட   சூ ழ்நி லை   வந்தால்   கண்டி ப்பாக    நி ச்சயம்   நான் அப்படி நடிப்பேன் என்று   வெளிப்ப டையாக   நடிகை பிந்து மாதவி   தெரிவித் துள்ளார். இந்த தகவலை கேட்ட பல ரசிகர்கள்   அதி ர்ச்சி யாக   உள்ளா ர்கள்…

 

Comments are closed.