மக ன் கை விட்டு விட்டான்..!! அதனா ல்தான் நான் இதை செய்ய சம்மதி த்தேன்.? இவருக்கு இப்படி ஒரு நிலை மையா.?

த மிழ்   சி னிமாவில்   தவிர் க்க   முடியாத நடிகரின் ஒருவராக இருந்து வருபவர் தான் நடிகர் விஜய். இவரது நடிப்பில்   ஏரா ளமான   திரை ப்படம்   வெளிவந்து பல   சா தனைக ளை   படைத்து ள்ளது. மேலும், இவரை   சி னிமாவில்   அறிமுகம் செய்தது இவரது தந்தை எஸ் ஏ சந்திரசேகர் தான். இவர் ஒரு பிரபல   இயக்கு னராக   தான் இருந்து   வந்து ள்ளார்.

 

இப்படி நிலையில் நடிகர் விஜய்க்கு அவருடைய தந்தை   சந்திரசேக ருக்கும்   இடையே   பி ரச் சனை   என்பதால் தனது அப்பா அம்மாவை விட்டு   ம னைவி   பிள்ளைக ளுடன்   நடிகர் விஜய் தனியாக   வா ழ்ந்து   வருகி ன்றார்.

 

மேலும்,   இதற்கெ ல்லாம்   கார ணமே   நடிகர் விஜய்   ம னைவி   சங்கீதா தான் என்று ஒரு சில தகவல்கள்   இணைய த்தில்   கசி ந்துள் ளது. ஆனால், அது எந்த அளவிற்கு   உ ண் மை   என்று இதுவரை குறிப்பிட்டு சொல்ல   முடியவி ல்லை.

 

இப்படி இருக்கும் நிலையில் தன்னுடைய   மக ன்    கைவி ட்டு   வி ட்டாலும்   தொடர்ந்து   சி னிமாவில்   பட ங்களை   இயக்கி நடித்து   வருகி ன்றார். இதனை தொடர்ந்து   சமீப த்தில்   கூட இவர்   இயக்க த்தில்   உ ருவான   நான் கடவுள் இல்லை என்ற ஒரு   திரை ப்படம்   திரைக்கு   வந்து ள்ளது.

 

இதற்கு   அடு த்தப்ப டியாக   சீரி யலில்   களமி றங்க   இருப்பதாக தற்பொழுது   திட்டமிட் டுள்ளார். விஜய் டிவியில்   ஒளிப ரப்பு   செய் யப்பட் டுள்ள   புதிய சீரியல்   ஒன் றுக்கு   இவர்   நடித்து ள்ளார். அந்த சீரியலை ராதிகாவின்   தயா ரிப்பு   நிறுவ னம்   தயாரித் துள்ளது   என்ற புதிய தகவல் எப்போது   வெளி யாகி   உள்ளது…

 

Comments are closed.