80களில் த மிழ் கலாச்சா ரத்தை கெடுத்த கமல்..!! நடிகையின் வெறு ப்பை சம்பா தித்த கமல்..!!

த மிழ்   சினிமா உலகில் 80களின் மிகவும் பிரபல நடிகராக   திகழ் ந்து   வந்தவர் தான் கமலஹாசன். அவர் இப்பொழுது வரை தனது நடிப்பு   கொ ஞ்சம்   கூட   குறை யாமல்   நடித்து வருகின்றார். இந்த   சமய த்தில்   கூட அவர் தன்னுடைய   ரொமா ன்ஸ்   குறை யாமல்   இருந்து    வருகி ன்றார். இப்படிப்பட்ட நடிகர் கமல்   சி னிமாவை   மட்டும ல்லாமல்   நிஜ   வா ழ்க்கை யிலும்   கொ ஞ்சம்   விசி த்திரமா னவரா க   தான்   இருந்து ள்ளார்.

 

அந்த வகையில் 1978 ஆம் ஆண்டு நடிகர் கமலுக்கு   தி ருமண மானது. ஆனால், அந்த   தி ரும ணம்   கமலின் விருப்பம் இல்லாமல் தான்   நடந்து ள்ளது. அதுக்கு என்ன காரணம் என்றால் கமல்   கா தலி த்த   நடிகை   தி ரும ணம்   செய்து   கொ ள்லா ததுதான். அவருக்கு அவ்வளவு   விருப்பமி ல்லை.

 

அந்த வகையில் அவர் முதலில்   தி ரும ணம்   செய்து   கொ ண்டவர்   வாணி கணபதி என்பவர். இவள் இருவரும்   கா த ல்   தி ரும ணம்   தான்   செய்தா ர்கள். அவர் ஒரு   பரதநா ட்டிய   கலைஞர் மற்றும் நடிகையும் ஆவார். மே ல்நாட்டு   ம ருமகள்   உ ல்லா ச   ப றவைக ள்   போன்ற   திரைப்பட ங்களில்   நடித்து ள்ளார்.

 

இந்தத்   திரைப்பட த்திற்கு   பிறகு தான் கமல்ஹாசனுக்கும் வாணி கணபதிக்கும்   கா த ல்   ஏற்பட் டுள்ளது. ஆனால், அந்த   சமய த்தில்   கமல்   தி ரும ணம்   மீது   நம்பி க்கை   இல்லாமல் இருந்து   வந்து ள்ளார். அதன்   கார ணமாகவே   அவரை  கா தலி த்து   மட்டும் வந்து அதன் பிறகு   லி வ்விங் டுகெத ர்   என்ற   ரிலேஷ ன்ஷி ப்பில்   இருந்து   வந்து ள்ளார்.

 

இதனை அறிந்த இயக்குனர் பாலச்சந்தர் உன்னுடைய   சி னிமா   வாழ் க்கையை   இது   கெடு த்துவி டு ம்   நீ அவளை   தி ரும ணம்   செய்து   கொ ள்   என்று அவரை   கட் டாயப்ப டுத்தி   தி ரும ணம்   செய்து   வைத்து ள்ளார். த மிழ்   கலா ச்சார த்தி ற்கு   தி ரும ணம்   என்பது மிகவும்   புனித மானது.

 

ஆனால், மேலை   நாடுக ளில்   பின்ப ற்றும்   லி விங்   டு  வெத ர்   ரிலே ஷன்ஷி ப்பில்   அதிக ஈடுபாடு   கொ ண்டவர்   தான் நடிகர் கமல். அதன்   கார ணமாக   பெ ண்க ளிடம்   வெறு ப்பை   சம்பா தித்துள் ளார். நடிகர் கமல்   விரு ப்பம்   இல் லாமல்   தான் அவருடைய முதல்   தி ரும ணம்   ஆனது என்பது

 

சமீபத்தில் பல   தகவ ல்கள்   வெ ளியாகி   கொ ண்டிருக்கி ன்றது. மேலும், அவரைப்   பொறு த்தவரை   பிடி த்தால்   வா ழலா ம்   பிடிக்கவி ல்லை   என்றால் விருந்து   வி டலாம்   என்பது   இருந்து ள்ளார். ஆனால், இது இந்த   கலா ச்சார த்திற்கு   ச ரியாக   வராது என்று அதனுடைய   கரு த்தாக   இருந்து   வந்து ள்ளது…

 

Comments are closed.