ஓவராக கு டித்து மட்டை யான.? பாரப ட்சம் பார்க்காமல் நிகழ் ச்சியில் இருந்து தூ க்கிய விஜய் டிவி..!! அவருக்கு பதில் களம் இற க்கிய பிரபலம்..!!

விஜய்   தொலைக்கா ட்சியில்   ஏராளமான   ஷோ களை   வெளி யிட்டு   ம க்களை   கவர் ந்து   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில்   ச மையல்   கலந்த காமெடி   நிகழ்ச் சியாக   ஒளிப ரப்பு   செய்ய ப்பட்டு   வருவது தான் குக் வித் கோமாளி. இந்த   நிகழ் ச்சிக்கு   என்று ஒரு தனி ரசிகர்கள்   பட்டா ளமே   இருந்து   வருகி ன்றது.

 

இதுவரை முன்றாவது   வெ ற்றிகர மாக   மு டிந்து   தற்போது நான்காவது சீசன் கடந்த வாரம்   துவங்கி யுள்ளது. மேலும், இந்த  நிகழ் ச்சியில்   புதிதாக   கோமா ளிகளை   க ளம்   இ றக்கி   உள் ளார்கள். இதற்கு முன்பாக போன சீசனில்   கோமா ளியாக   பங்கே ற்ற   பாலா, சிவாங்கி

 

புகழ் போன்ற   பிரபலங்க ளுக்கு   திரைப்ப டத்தில்   நடிக்கும்   வாய் ப்புகள்   கிடைத்து. அவர்கள் அதில்   பி சியா க   நடித்துக்   கொண் டிருக்கி றார்கள். இவர்களை தொடர்ந்து புதிதாக ஜிபி முத்து,   ஓ ட்டேரி   சிவா, சிங்கப்பூர் தீபன், மோனிஷா சின்னத்திரை நடிகை

 

ரவீனா தாஹா   போன்றவ ர்களை   கோமா ளியாக   களம்   இற க்கி   உள்ளா ர்கள். இப்படி நிலையில்   கோமா ளியாக   இருக்கும் ஒருவர்   கு டித்து விட்டு   ஓ வராக   அர ங்கத்தி ல்   ஆ ட்டம்   போட்டு   உ ள்ளார். அதனால்   உட னடியாக   அவரை   நிகழ் ச்சி   இருந்து   நீ க்கி   விட்டா ர்கள்.

 

அது வேறு யாரும் கிடையாது   ஓ ட்டேரி   சிவா என்பவர் தான். அவருக்கு பதிலாக விஜய் டிவியின் பல   கால ங்களாக   இருந்து வரும்   தங்கது ரையை   வா ய்ப்பு   கொடு த்து   நிகழ் ச்சியில்   கலந்து கொள்ள   வைத்துள் ளதாக   கூறப்ப டுகின்றது…

 

Comments are closed.