க ருப்பான நடிகர்களை கண்டாலே எனக்கு பிடி க்காது.? ஆனால், ரஜினி-விஜயகாந்த் உடன் நடித்த இதுதான் கார ணமா.? வெளிவந்த வீடியோ இதோ..

ஒரு   சமய த்தில்   த மிழ்   சி னிமாவில்   தவிர் க்க   முடியாத நடிகையாக இருந்தவர் தான் நதியா. இவர்   திரும ணத் திற்கு   பிறகு   சி னிமாவில்   இருந்து விலகி தற்போது மீண்டும்   ரி என்ட்ரி   கொடுத் துள்ளார். இவர் பூவே   பூ ச்சூடவா   என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   த மிழ்   சினிமா வுக்குள்   ஒரு   கதாநா யக   அறிமு கமாகி யுள்ளார்.

 

அந்த திரைப்படம் மெகா   ஹி ட்   படமாக அமைந்தது. அதனை தொடர்ந்து பல முன்னணி நடிகர்கள்   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து   வந்து ள்ளார். இவர் அதிகமாக   கி ளா ம ர்   பக்கம் போகாமல் இவருக்கு என்று ஒரு தனி   ரசிக ர்   பட் டாளமே   உருவா கிவிட்டது   என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.

 

தற்பொழுது இவர் அம்மா மட்டும் அக்கா   கதாபாத்தி ரத்தில்   நடித்த   வருகி ன்றார். மேலும், 54 வயதாகும் நடிகை நதியாவுக்கு சனம், ஜனா இரண்டு   மக ள்கள்   இரு க்கின் றார்கள். இப்படி ஒரு நிலையில் நதியாவை பற்றி   பயி ல்வான் ர ங்கநாதன்   வெளியிட்ட

 

ஒரு தகவல் தற்பொழுது   வை ரளாக   பரவி   வருகி ன்றது. நடிகை நதியாவுக்கு   க ருப்பு   நடிகர்கள் என்றாலே   பிடி க்காது.? அப்படி என்றால் நீங்கள் நடிகர் ரஜினியுடன் எப்படி   எடுத்தீ ர்கள்.? என்று   கேட் கப்பட் டார்கள்   நடிகர் ரஜினியுடன் ராஜாதி ராஜா   திரைப்ப டத்தில்   நடிகை நதியா அவருக்கு   நடிப்ப தற்கு   வி ருப்பமில் லை .

 

ஆனால், நடிகை நதியாவை   க ட்டாயப் படுத்தி   தான் அந்த படத்தில் நடிக்க   வைத் துள்ளா ர்கள். மேலும், கேப்டன் விஜயகாந்த் படமான பூ மழை   பொ ழியுது   என்ற   திரைப்பட த்திலும்   கட் டாயப்ப டுத்தி   தான் நடிக்க   வைத்தா ர்கள்   என்று பதில்  பயி ல்வான்   ர ங்கநாதன்    கூறியு ள்ளார்…

 

 

Comments are closed.