என்னது, நடிகை மீனா இந்த பிரப லத்தை தான் மறும ணம் செய்யப் போகி றாரா.? வெளிவந்த புகைப்ப டத்தை பார்த்து ஷா க்காகும் ரசிகர்கள்..!!

த மிழ்   சினிமாவில் ரசிகர்கள் கொண்டாட கூடிய ஒரு நடிகையாக இருந்தவர் தான் நடிகை மீனா. இவர்   குழ ந்தை   நட்சத் திரமாக   நடித்து ள்ளார். அதன் பிறகு இவர்   த மிழ்   மட்டும ல்லாமல்   தெலு ங்கு, மலை யாளம்   போன்ற   பழமொ ழிகளில்   நடித்து ள்ளார். இவர் தற்பொழுது நடிகையாக   நடிக் கவில்லை   என்றால் கூட அண்ணி,

 

அம்மா போன்ற   கதாபத் திரத்தில்   நடித்துக்   கொண்டி ருக்கிறார். சமீப த்தில்   மலை யாள   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து ள்ளார். இதனை தொடர்ந்து அவரது சொந்த   வா ழ்க் கையில்   ஒரு   சோ க   நிக ழ்வு   ஒன்று   நடந்து ள்ளது.

 

அது   எ ன்னவெ ன்றால்   அவரது   க ணவ ர்   வித்யாசாகர் என்பவர்   உ டல்   நல க்குறைவி ன்   காரணமாக   சில   மாதங்க ளுக்கு   முன்பாக   உ யிரி ழந்தா ர். இப்படி ஒரு நிலையில் நடிகை மீனா தனது   க ணவர்   இ ழந்த தை   தா ங்க   முடியாமல் இருந்து வந்துள்ள நிலையில் தற்போது   கொ ஞ்சம்   கொ ஞ்சமாக

 

அதிலிருந்து மீண்டும் வெளியே வந்து   கொண்டிரு க்கின்றார். இப்படி ஒரு நிலையில் நடிகை மீனா இரண்டாம்   தி ரும ணம்   செய்ய   இ ரு ப்பதாக   தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. ஆனால், நடிகை மீனா அதற்கு இதில்   விரு ப்பமே   இல்லை.

 

அவர்களது   பெ ற்றோரின்   க ட்டளை யால்   தான் இரண்டாம்   திரும ணத்து க்கு   சரி என்று   ஒ ப்பு   கொண்டார். அதுமட் டுமல் லாமல்   அவர்   தி ரும ணம்   செய்து   கொ ள்ளப்   போக இருப்பவர் அவரது   குடு ம்ப   நண்பர் என்பது   தெரி ய   வந்து ள்ளது…

 

Comments are closed.