41 வயது ஆகியும் என் திரும ணம் செய்யவி ல்லை..!! இதற்கெ ல்லாம் ஒரு காரணம் இருக்கு..!! மனம் தி றந்து முதன்மு றையாக பேசிய நடிகை..!!

ஆரம்பகால   கட்ட த்தில்   சினிமா நடிகர் மட்டும்   நடிகைக ளுக்கு   தான் அதிகமாக ரசிகர்கள் இருந்து கொண்டு   இருந்தா ர்கள். ஆனால், தற்பொழுது இருக்கும் ஒரு சில   ஆண்டுக ளுக்கு   முன்பாக சினிமாவை விட   சின்ன த்திரை   நடிகைக ளுக்கு   அதிகமாக ரசிகர்கள் இருந்து   கொண்டி ருக்கின் றார்கள். அதனை அவர்கள் சரியாக   பயன்ப டுத்திக்   கொண்டு ஒரு சிலர்   சின்னத்தி ரையில்   அடுத்த டுத்த   பிரப லமாகிக்   கொண் டிருக்கின் றார்கள்.

 

ஒரு சிலர் நல்ல   வா ய்ப்பு   கிடைத்து   திரைப்ப டத்தி லும்   நடித்துக்   கொண் டிருக்கின் றார்கள். அந்த வகையில் நடிகை ஸ்ருதி ராஜ் என்பவர் ஒருவர். இவர் ஒரு   இ ந்திய  திரைப்பட மற்றும்    தொ லை க்காட்சி    நடிகை ஆவார். இவர் டிவி   சீரிய ல்களில்  நடிக்க முன்   கன் னடம், மலை யாளம், தெ லுங்கு, மற்றும்   கா த ல்   டா ட்    கா ம்     மற்றும்   ஜெ ர்ரி   உள்ளிட்ட

 

த மிழ்   திரை ப்படங் களில்   நடித்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பி டத்தக்கது. பி ரபல   தொலை க்காட் சித்   தொ டரா ன  தெ ன்றல்,  ஆபி ஸ்   மற்றும்   அ ழகு  ஆ கிய   வ ற்றில்   முன் னணி   கதாபா த்திர ங்களு க்காக     அவர்   அறியப் படுகிறார். மேலும்,   மலை யாள   மொழி   திரைப்பட மான   மூ த் த     ந கை ச்சு வை    நடிகை    ஸ்ரீ லதா    ஸ்ருதி ராஜ்     புகை ப்படங்க ளை    விநியோகி த்தார்.

 

இது ஒரு புதிய   இளை ஞனைத்   தேடும்   இய க்குனர்   கே ஜார்ஜுக்கு    வழி   வகு த்தது. நடிகர்   ம ம்மூ ட்டி   மற்றும்   கு ஷ்பூவுடன்     இ ணை ந்து    த னது   மலையாள   திரை ப்படமான   எ லவங் கோடு   தேச த்தில்   நடி க்க   வேண்டும். பிறகு   ப ள்ளி   முடி ந்ததும்   அவரது   அ டுத்த   ம லை யாள   திரை ப்படம்   உதய   புரம்   சு ல்தான்   நடி த்த   திலீப்-ப்ரீதா   விஜ யகுமார்.

 

இதைத்   தொடர் ந்து   சனல்   இயக்கிய    பி ரியாம். இத ற்கி டையில்   இயக்குனர்    ஈ.வி. விச த்யநா ரா யணா    தெலு ங்கு   பா ர்வையா ளர்களுக்கு    அறிமுக மானார். வேணுகன்   கதாநா யக னாக   நடி த்த   வீடெ க்கடா   முகு தாண்டி   மற்றும் ஸ்ரீகாந்த்   நடித்த  ஓ   சி ன்ன   தானா   பிந் தைய   திரை ப்படத்தை   சத்யபாபு   இயக்கியு ள்ளார்   என்பது   குறிப்பி டத்தக்கது.

 

மேலும், சன் டிவியில்   ஒளிபர ப்பாகி   வந்த   அழகு   என்ற   சீ ரியல்   மீ ண்டும்   ரி-என் ட்ரி    கொடு த்து    ர சிகர் கள்    மத் தியில்   இவரை   கொண்டு   சேர் த்து. மேலும்,   தொலை க்காட்சி   தொடர் களில்   பி சியாக   நடி த்து   வரும் நடிகை ஸ்ருதி ராஜன்   இ ன்னும்   தி ரும ணம்   செய்து   கொ ள்ளாம ல்    நடி த்து   வருகி ன்றார்.

 

மேலும்,   சமீப த்தில்   பேட்டி   ஒ ன்றில்   தி ரும ணம்   எப்போது என்று   கே ட்டத ற்கு   என்   வா ழ்வில்   எதை யும்   நான்   பி ளேன்   செ ய்து   செ ய்தது   கிடை யாது. அப்படி  செய்தா லும்   அது   சரி யாக   நட க்காது. அத னால்   தனது   தி ரும ணமு ம்   நான் எந்த ஒரு   முடி  வும்   எடு க்கவி ல்லை

 

என்   வீ ட்டில்   பார் த்துக்   கொ ள்வா ர்கள்.  அத னால்   நான் அதை பற்றி   இன் றுவரை   க வலைப்ப டாமல்   இருந்து   வருகி ன்றேன்   என்று   சமீப த்தில்   அளி த்த   பே ட்டியில்   நடிகை ஸ்ருதி ராஜ்    தெரிவி த்துள் ளார். இந்த தகவலை அறிந்த ரசிகர்க   இணைய த்தில்   வைர ளாகி   வருகின் றர்கள்…

 

Comments are closed.