கோப த்தி ன் உச்ச த்திற்கு சென்ற இளையராஜா..!! முன்னணி நடிகர் என்று கூட பார் க்காமல் கேவ லமாக பேசிய இளையராஜா..!!

த மிழ்   சினிமாவில் இன்று வரை பல   பாடல்க ளுக்கு   இசைய மைத்து   வந்தவர் தான் இளையராஜா. மேலும், இவர் எப்பொழுதும் தனக்கு ஏற்றார் போல இருப்பவ ர்களை தன்னுடைய   கு ழுவில்   வைத்தி ருப்பார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது.

 

அதாவது அவர் எப்பொழுதுமே நல்ல   குண ங்கள்   நிறைந்த   த ன்னட க்கத்   தொட ர்களு க்கும்  பெருமைசா லையிலே   அ திகமாக   த ன்னுடைய   கு ழுவில்   சேர் த்துக்   கொ ள்வார். இதுவரை அவருடைய குழுவில் அப்ப டிப்பட்ட   நபர்கள் மட்டுமே

 

அதிகமாக அவளுடன்   பய ணித்து   உள்ளா ர்கள். மேலும்,   இளையரா ஜாவின்   பேச் சை   எப்பொ ழுதும்   பலருக்கும்   கோ ப த் தை   ஏற்படு த்தும். ஏனென்றால்   யா ரையும்   மதி க்காமல்   தான்   அவமா னப்படு த்தி   பே சுவா ர்.

 

அப்படி ஒரு முறை இளையராஜா பாராட்டு   வி ழாவில்   நடிகர் கார்த்தி எப்போது போல் செம   ஜா லியா க   பேசிக்   கொண்டிரு ந்தார். உட னே   இளையராஜா நீ ஹீரோ தானே ஏன் இப்படி காமெடியன் போல்   பேசுகி றாய்   உனக்கெ ல்லாம்   அறிவி ல்லையா   என்று

 

நடிகர் கார்த்தியை   கேட்டு ள்ளார். அவர் சற்று   முன்சொ லிக்கு ம்   அளவிற்கு சென்று விட்டார். மேலும்,   அங்கி ருந்த   அவர்கள் பலரும்   ச ட்டெ ன்று   ஒரு நிமிடம் முகம்   து ளிக்கு ம்   அளவிற்கு வெறி பிடி   பேசுகி றாரே   என்று பலரும் கூறி   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.