அஜி த்துக்கு தங் கையாக நடி த்துள்ள பாண்டியன் ஸ் டோர்ஸ் சீரியல் நடிகை சுஜிதா..!! எந்த திரை ப்பட…

த மிழ்    தி ரையு லகில்   முன் னணி   நடிக ர்களில்   ஒ ருவரா கவும்   உச் ச   நட்ச த்திரமா கவும்   விளங்கி வருப ர்களில்   ஒருவர் தான் நடிகர் தல அஜித் குமார் அவர்கள். நடிகர் அஜித் குமார் 1 மே 1971 அன்று   ஹைத ராபாத் தில்   பிற ந்தார். இவரது   …

அம் மாவின் ம டியில் அமை தியாக இருக்கும் இந்த கு ழந்தை யார் தெரி யுமா.? இ ந்திய சினி மாவை கல…

நடிகை அனுஷ்கா ஷெட்டி ஒரு   இ ந்தி ய   திரை ப்பட   நடிகை மற்றும் மாடல் ஆவார். இவர்   தெலு ங்கு   மற்றும்   த மிழ்   திரை ப்படத்   தொழி ல்களில்   மு க்கிய மாக   பணி யாற்று கிறார். இவர்   மூ ன்று   சினிஎம்ஏஏ   விரு துகள், ந ந்தி   விருது,…

90களில் கொ டிகட்டி பறந்த நடிகை மாதவி என் னவா னார் தெரி யுமா.? தற்போது என்ன செய்கி றார் எப்படி…

80 மற்றும் 90களில்   வெ ளிவந் த   த மிழ்   ப டங்க ளில்   முன்னணி  ஹீ ரோயி னாக   வலம் வந்தவர் தான் நடிகை மாதவி. இவர் நடிகை  ரஜி னி   மற்றும்   க மலுடன்   பெ ரும்பா லான   படங் களில்   நடித் தவர்   நடிகை மாதவி தற்போது என்ன   செ ய்து  கொ ண்டி…

90களில் கொ டிக ட்டி ப றந்த நடிகை சரி த்தவு க்கா இப்படி ஒரு ப ரிதாப நிலை மை.? அதி ர்ச்சிய…

நடிகை சரிதா அவர்கள்   இ ந்தி யாவின்   கு ண்டூர்   மாவட் டத்தின்   முனி ப்பள் ளியில்   அ பிலா ஷாவாக   பிற ந்தார். அவரது முதல்   தி ரு மணம்   1975 இல்   தெ லுங்கு   நடிகர்   வெங் கட்டா   சுபாயுடன் நடந்தது, அவர்கள் 1976 இல்   வி வா க ரத் து   …

பிரபல சீரியல் நடிகை அர் ச்சனாவின் க ணவர் யார் தெரி யுமா.? அட, இந்த பிரப லம் தான் க ணவரா இது…

தொ லைக்கா ட்சியில்  ஒளிபரப் பாகி  வரும்   நிகழ்ச் சியுடன்   சீ ரிய லும்   எல்லா வற்றையும்   ம க்களி டையே   நல்ல   வ ரவேற்பு  பெற்று   வருகி ன்றது. இதனால்   ஒவ் வொரு   சேனலும் போட்டி   போட் டுக்   கொண்டு தங்க ளுடைய   சே னல்க ளில்   வி த்தியா…

நடிகர் தம்பி ராமை யாவின் ம கனை பார் த்துள் ளீர்களா.? அட, இந்த நிக ழ்ச்சி யில் இருப்பது இவரது ம…

தற்போது   சி னிமா வை   விட டிவி   நிக ழ்ச் சிகளை   தான்   ம க்க ள்   அ திகம்   விரு ம்பி   பார் க்கின் றார்கள். அதிலும்   குறி ப்பாக   சீ ரிய ல்கள்   ரி யாலி ட்டி   ஷோ க்கள்   என்று இதற்கு   ஏ ராளமா ன   ரசிக ர்கள்   உள் ளார்கள். அந்த   வ…

நடிகர் நெ ப்போ லியனின் வா ழ்வில் இவ்வளவு சோக ங்கலா..!! சி னிமாவில் கம்பீ ரமாக நடிக்க இது தான்…

த மிழ்   சினிமாவி ல்    ஒரு   கால த்தில்   வில் ல ன்   என்றால்   நெ ப் போலிய ன்  தான்   ஞாப கத் தி ற்கு   வ ருவா ர்.  அந்த அளவிற்கு அவரது நடி ப்பும்,  உட ல்    தோ ற்றமே    கார ணம். அத ன்பி றகு   திரை ப்பட ங்களில்   ஹீரோ  ம ற் றும்   குண…

நடிகர் அர் ஜூனின் நிச்ச யதா ர்த்த புகைப்ப டத்தில் மா டியில் இருக்கும் இந்த குழ ந்தை யார்…

நடிகர் அர்ஜுன்  ஒரு   இ ந்தி ய   நடிகர், தயாரி ப்பாளர்   மற்றும்  இய க்குனர். த மிழ்   சி னிமா வில்   மு க்கிய மாக   பணியா ற்றும்   ஆ க்ஷன்   பட ங்களில்   நடி த்தத ற்காக   ஊடக ங்களும்   அவரது   ரசிக ர்களும்   “ஆக்சன் கிங்” என்று   குறிப்…

ம றை ந்த நடிகர் பா ண்டுவி ன் ம கன் மற்றும் ம ருமக ள் யார் தெரி யுமா.? அட, இவ ர்களும் ஒரு…

நகை ச்சுவை   நடிகர்   பா ண்டு  ஒரு   இ ந்திய   நடிகர்  இவர் பல   நகை ச்சுவை   வேட ங்களி ல்   நடி த்தார்  கொ ரோனா   தொ ற்றால்   பாதி க்கப்ப ட்டிரு ந்த   நிலை யில்   உ யிரி ழ ந்தார்  பல  ப டங்களில்   நகை ச்சுவை   நடி கராக   தோன் றிய   தனது   …