வி பத்து க்கு ஆளா ன பி ரபல நடி கை..!! பல இ டங்க ளில் க ட் டுகளு டன் வெ ளியா ன பு கைப் படம்..!! பெ…

90களில் ர சிகர் களின் க னவு நாயகியாக  சினிமா உல கில் வலம் வந்த வர் நடி கை குஷ்பூ. பல முன்ன ணி ந டிகர்களு டன் இவர் இ ணைந்து ப ணியாற் றியு ள்ளார் தமி ழ் சி னிமா ம ட்டுமின்றி இவர் தெ லுங்கு ஹி ந்தி போ ன்ற பிற மொ ழி சினிமா க்க ளிலும் ந டித்து…

கிளி ஜோசியம் பார்த்து படத்தை ரிலீஸ் செய்யும் R J பாலாஜி..?? ஒரே நாள்ல தியேட்டர் விட்டு ஓடாம இருந்தா…

ஆர் ஜே பாலாஜி    ரேடியோ   ஜாக்கியாக   பணிபுரிந்து   வந்த   இவர்   கிராஸ்   டாக்   என்னும் நிகழ்ச்சியின்   மூலம்   ரசிகர்களிடையே   பிரபலமானார்.   இவருடைய   நகைச்சுவையான பேச்சு  இவரை   மக்களிடையே   கொண்டு  சேர்த்தது.  அதன்   பின்னர்   இவர்   …

அஜி த் பட த் தில் தா ன் ந டிக்க ஆசை ப்ப ட்டேன் ..!! வெளி ப்ப டை யாக சொ ன் ன வா ரிசு பட ந டி கை ..!!…

பல வருட மா க வே தொட ர்ந்து  ஆக் ச ன் ப ட  ங்களி ல் நடி த்து  வ ந்த  விஜய்  திடீ ரென  குடும் ப செ ண் டிமெ  ண்ட் கதை களத் தில் நடி த்திரு ந் தார்.  அப்ப டி வெ ளியா ன  திரை ப்ப டம் தா ன்  வா ரிசு.  இயக் கு னர் வ ம்சி  இயக் கத்தி ல் தமிழ் மற்று…

பட வாய் ப்பு இல் லாத தா ல் சினி மாவை விட்டு வில கிய நாட் டாமை டீச் சர் ராணி.!! தற்…

பெரும் பா லும்   நடிகர் களை   விட   நடிகை களு க்கு   தான்   அதிக மாக   வாய்ப்பு கள்   கிடைப் பது   கிடை யாது .  என்ன தான்   ஒரு   நடி கை   பெரிய   ரசி கர்   பட்டா ளமே   வைத் திருந் தா லும்   பட    வாய் ப்புகள்   இல்லா மல்   அவர் கள்   இரு…

உ த்தம ன் வே ஷம் போ ட்டு பெ ண் கள் விஷ யத் தில்..!! படு ம் மோ ச மா க நட ந்து கொ ள் ளும் ந டிகர் அ…

ந டிகர் மற்றும் பிரபல பத் திரிகை யாளரா க இரு ந்து வரு பவ ர்தான் பயி ல்வான் ரங் கநாதன் இவர் சி னிமாவில் இ ருக்கும் போ து கூட அவ்வள வு பிர பலமடை யவி ல்லை. ஆ னால் அவரது யூடி யூப் சேனலி ல்  சினிமா உலக த்தை ச் சார்ந் த பல உண் மைக ளை வெ ளிக்கொ…

யா ரும் எ திர் பார் க் காத வ கையில் மரு த்து வம னை யில் அ னும திக்கப் பட்ட..!! பி ரபல நடி கர் இ…

த மிழ் சினி மாவில் இ யக்குன ராகம் தமிழ் நடி கரா கவும் வலம் வரு வார் நடிக ர் மனோபாலா அண் மைக்காலமாக இவர் எந்த ஒரு தி ரைப்படங் களிலும் நடி க்காமல் இருந்து வருகி றார். இந்த நி லையில் நடிகர் வடிவே லு நடிப்பி ல் வெளி யான நாய் சேகர் தி ரைப்ப…

தோனி தயாரிக்கும் முதல் தமிழ் படம்..?? நம்ப லவ் டுடே இவானா தான் ஹீரோயின் ..!! டைட்டில் மற்றும்…

மகேந்திர   சிங் தோனி   சுருக்கமாக   எம் எஸ் தோனி   என்று   அறியப்படும்  இவர் , உத்தரகண்ட் மாநிலத்தின்   அல்மோரா   மாவட்டத்தில்   உள்ள   ஜைதி   தாலுகாவில்  உள்ள   லவாலி  இவரது பூர்வீக  கிராமமாகும்.   இக்கிராமத்தில்  20   முதல்   30  …

கம லுட ன் என் னா ல் நடி க்க முடி யா து …!! படப் பிடி ப்பி லேயே கத றி அழு த ந டி கை ..!! கட்டா…

உலக நா யகன்  கம  ல்ஹா சன் தமிழ்  சினி  மா விற்கு கிடை த்த  பொ க்கி ஷம் எ ன்று  தான்  சொ  ல்ல  வே ண் டும் . கார ண ம் குழ ந் தை  நட்சத் திர  மாக  அறி முக மா கி இன் று  இ ந்தி ய சி னி மா வே வி யந் து பா ர்க்கு ம் அ ளவி ற்கு பல பு திய   விஷ…

அவசர அவசரமாக நிச்சயதார்த்தம் செய்த எங்கேயும் எப்போதும் பட நடிகர்..!! பொண்ணு யாரு தெரியுமா பாத்திங்க…

இயக்குனர்  ச  ரவணன்   இயக்கத்தில்   வெளியான   சூப்பர்   ஹிட்   படம் எங்கேயும்   எப்போதும்   மனதை   உருக்கிய   காதல்   திரைப்படமான   இந்த   படம்   ரசிகர்களிடம்   நல்ல   வரவேற்ப்பை   பெற்றது   மட்டுமின்றி   இந்த   படத்தில்   நடித்த   ஜெய்,…

ரஜி னி , கம லை வள ர்த்து வி ட்டவ ர் திடீ ர் மர ண ம் ..!! கே ட்க வே ஆளி ல்லா மல் இற ந்த சோ க ம் ..!!…

தமி ழ் சி னிமா உல கில்  இ ரு  துரு வ நட்ச த்தி  ரங்க ளாக  இ ருந் து வ ருப வ ர் கள்  ரஜி னி  மற்று ம் கம ல் .  ஆர ம்பத்தி ல் இருந்து  இவ ர்க ள்  இருவ ரு க்கு ம் இ டை யே  கடுமை யா  ன  போட் டி க ள் இ ருந் தா லு ம்,  த ற்போ து  வரை  ந ல்ல நண்…