சினிமா வாய் ப்பு இல்லை என்றால் என்ன.? குடும்ப த்துடன் விவ சாயம் செய்யும் நடிகர் கிஷோர்..!!

சி னிமா   உலகில்   குணச்சி த்திர   கதாபாத் திரத்தில்   நடிக்கும் பல நடிகைகள் அதன் பிறகு பெரிதாக   வாய் ப்புகள்   கிடை க்காமல்   இருக்கும் நிலையில்   சி னிமாவில்   இருந்து விலகி   விடுவா ர்கள். அதே போன்ற ஒரு சில   திரைப்ப டத்தில்   உள்ள   கதாபாத்தி ரத்தில்   நடித்து வந்து

 

தன க்கென   ஒரு    அடையா ளத்தை   ஏற்ப டுத்திக்   கொண் டவர்தான்   நடிகர் கிஷோர். இவர் ஒரு   தென்னி ந்திய   திரைப்பட நடிகர் ஆவார் இவர்   தமி ழ்   மொழி   மட்டும ல்லாமல்   கன்னடம், தெலுங்கு, மலையாளம் போன்ற

 

பல   மொழிக ளில்   தனது   சிற ப்பான   ந டிப்பை   வெளிப்ப டுத்தி   வருகி ன்றார். இவர் 2004 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த   க ண்ணாடி   என்ற   க ன்னட   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   தனது சினிமா   பய ணத்தை   ஆரம்பி த்தார்.

 

அதனை தொடர்ந்து நடிகை தனுஷ் நடிப்பில் வெளிவந்த   பொ ல்லாதவ ன்   என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   இவர்   த மிழ்   சி னிமாவில்   அறிமு கமானர். அந்த   திரைப்ப டத்தில்   தனது சிறப்பான   வில் லத்த னத்தை   வெளிப்ப டுத்தி   இருப்பார்.

 

அந்தப் படத்தை தொடர்ந்து   தமி ழில்   ஜெ யம்   கொ ண்டான், சிலம்பாட்டம், வெண்ணிலா கபடி குழு, பொ ற்காலம், வம்சம், ஆ டுகளும், ஆ ரம்பம்   போன்ற   ஏரா ளமான    வெற்றி   திரைப்ப டத்தில்   இவர்   நடித்து ள்ளார். இப்படி ஒரு நிலையில்   சி னிமாவில்

 

பெ ரிதாக   வாய் ப்புகள்   இல்லாத இருக்கும்   நேர த்தில்   அவர் தற்போது   இ யற்கை   வி வசா யம்   செய்து   வருகின் றார். மேலும், இது மிகவும்   முக்கி யமாக   ஒரு   விவ சாய ம்   என்று   தெரிவித்து ள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து அவர் தனது   ம னைவி   மற்றும்   மகன்க ளுடன்   சேர்ந் து   விவ சாய ம்   செய்து   வருகி ன்றார்…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.