20 வருடங் களாக முன்னணி இயக்குனரை ஒ துக்கி வரும் நயன்தாரா.? இன்று கூ ச்சமே இல்லாமல் வா ய்ப்பு கேட்ட நயன்தாரா..!!

267

தென் னிந்திய   சி னிமாவில்   லேடி சூப்பர் ஸ்டார்   அகத் திகழ் ந்து   வருபவர் தான் நடிகை நயன்தாரா. இவர் சமீபத்தில் இயக்குனர் விக்னேஷ் சிவனை   கா தலி த்து   தி ரும ணம்   செய்து கொண்டு   இர ட்டை   குழ ந்தை க்கு   தா யாக   உள்ளார். மேலும்,   திரும ணத் திற்கு   பிறகும்

 

அதிகமான   கவன த்தை   சி னிமாவில்   செ லுத்தி   வ ருகின்றார். சமீப த்தில்   த னியார்   ஊடகம்   நட த்திய   விருது   வி ழாவிற்கு   சென்ற பொழுது   வா ங்கிய   பின் சில   தகவ ல்களை   அவர்   பகிர் ந்து   உள்ளார்.

 

தற்பொழுது நயன்தாராவிடம்   சி ன்ன   மாற் றங்கள்   இருந்து உள்ளது. என்னவெ ன்றால்   நயன்தாரா யாரிடமும்   வாய் ப்பு   கேட்டு   மே டையில்   பேசியது   கிடை யாது. அந்த வகையில் அந்த   மே டையில்   விரு துகளை   வழ ங்கிய

 

இயக்குனர் மணிரத்தினம் அவரைப்   ப ற்றி   வி டாமல்   பேசியு ள்ளார். இவரிடம் விருது   வா ங்கியது   எனக்கு பெருமை. மேலும்,   இவ ருடைய    திரைப்ப டத்தில்   நடித்து விட வேண்டும் இல்லை என்றால் இவரை   மா திரி   ஒரு   இயக்கு னராக   வே ண்டும்   என்று   எல்லோ ருக்கும்   ஒரு   கன வாக   இருக்கும்.

 

அந்த வகையில் ஒன்று இரண்டு    திரைப்ப டங்க ள்   இணை ந்து   செய்ய   வே ண்டியது. ஆனால், அது   நட க்காமல்   போய்வி ட்டது. அந்த வகையில்  விருது    வ ழங்கும்   நேர த்தில்   இவர்   வாய் ப்பு   கேட்டு அப்படி பேசி   உள் ளார்   என்று தற்பொழுது   ரசிக ர்கள்   ம த்தியில்   பேச ப்பட்டு   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.