10 நிமிடம் அட்ஜ ஸ்ட்மெ ன்ட் செய்தால் போதும்.. நயன்தாரா படத்தில் வாய் ப்பு தரு கிறேன்.? இளம் நடிகைக்கு கொடுத்த டா ர்ச்ச ர்..!! இந்த பிரபலமா இப்படி நடந்து கொண்டார்.?

சமீபகா லமாக   பல   சி னிமா   நடிகைக ளுக்கு   பா லிய ல்   தொ ல்லைக ள்   கொடுக்க ப்பட்டு   வருகி ன்றது. அதனை மீடு என்கின்ற பெயரில்   புகா ர்க ளைத்   பலரும்   வருகின் றார்கள். இப்படி சமீபத்தில்   மலை யாள   இ ளம்   நடிகை மாளவிகா ஸ்ரீநாத் ஒரு பேட்டி ஒன்று   வெளியிட் டுள்ளது. தற்போது பரபரப்பாக   பேச ப்பட்டு   வருகின் றது.

 

நடிகர் நிவின் பாலியின் சாட்டர்டே நைட் என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   பிரப லமானவ ர்தான்   நடிகை மாளவிகா ஸ்ரீநாத். மேலும், இவர் நடிகை மஞ்சுவாரியின்   மக ளாக   நடிக்க ஒரு   ஆடிச னுக்கு   சென்றி ருந்தார். அதற்காக நடிகை மாளவிகாவின் அம்மா, தங்கை

 

மூன்று பேரும் அங்கு   சென் றுள்ளா ர்கள். அப்பொழுது ஆடிசன் ஒரு அறையில்   நடந்து ள்ளது. அப்போ அந்த நேரத்தில் உன் முடி சரியாக இல்லை அந்த   ட் ரெஸ் ஸிங்   ரூமு க்கு   சென்று சரி   செய் துவிட் டு   வா என்று   அனு ப்பி   உள்ளார்.

 

ஒரு நபர் நானும் உள்ளே   சென்று ள்ளேன். அந்த நபர் பின்னால் வந்து என்னை   கட்டிப்பி டித்துக்   கொண்டு ள்ளார். நான் அது தியாகி அவரை   த ள்ளிவிட   முயற்சி செய்தேன். ஆனால், என்னால்   முடியவி ல்லை. மேலும், நீ மனதை வைத்தால் லேடி சூப்பர் ஸ்டார்    திரைப்ப டத்தில்

 

அவருக்கு   மக ளாக   நடிக்கும்   வா ய்ப்பு   நான் உனக்கு   தருகி ன்றேன். அதற்கு நீ பத்து   நி மிடம்   உன் அம்மா   தங் கையை   வெளியில்   அனுப் பிவிட்டு   உள்ளே வந்து இரு என்று அந்த நபர்   கூறியுள் ளார். நான்   பய த்தில்   அங்கு உள்ள கேமராவை   தள் ளிவிட     முயற்சி செ ய்தேன்.

 

அந்த  சமய த்தில்   அந்த நபர் கவனம்   சித றியது  நான்   உட னடியாக   வெளியே பயந்து வந்து   வி ட்டேன். அதன் பிறகு தான் அந்த   நப ருக்கு    திரை ப்படத் திற்கும்   எந்த ஒரு   சம்ப ந்தமும்   இல்லை என்று எனக்கு தெரிய வந்தது என்று   சமீப த்தில்   கொடு த்த   ஒரு   பே ட்டியில்   நடிகை மாளவிகா ஸ்ரீநாத்   தெ ரிவித்து ள்ளார்…

 

Comments are closed.