நடிகை ஸ்ரேயாவின் திரும ண புகைப்படம்..!! அழகி ய ஜோடியை வாழ் த்தும் முன்னணி பிரப லங்கள்..!!

334

நடிகை ஸ்ரேயா ஒரு   இ ந்தி ய   திரை ப்படம்   நடிகை ஆவார். இவர் ஒரு   கா லத் தில்   த மிழ், தெலுங்கு என   தென் னிந்திய   சினி மாவின்   முன் னணி   நடிகை களில்   ஒ ருவராக   திக ழ்ந்து   வந்தவர். இவர் நடிகர் ஜெயம் ரவி நடிப்பில்   வெளி யான   மழை   என்ற   திரை ப்படத் தின்

 

மூ லம்   க தாநா யகியா க   சினிமா   உ லகில்   அறிமு கமாகி   ரசிக ர்கள்   ம த்தியில்   பி ரபல மா னவர்   தான் நடிகை ஸ்ரேயா. அதனை தொடர்ந்து நடிகர் ரஜினி நடிப்பில்   வெளி யான   சிவாஜி என்ற   திரை ப்படத் தின்   நடித்தார்.

 

அதன் பிறகு நடிகர் விஜய்யுடன்   அழ கிய   த மிழ்   மகன் என்ற   திரை ப்படத் தின்    நடித்தார். பிறகு நடிகர் தனுஷுடன்   குட் டி   உள் ளிட்ட   பல   முன் னணி   நட்ச த்திரங் களுடன்   இ ணைந்து   நடித்து வந்தார் நடிகை ஸ்ரேயா.

 

நடிகை ஸ்ரேயா அவர்கள் சரண் என்பவரை   கா தலி த்து   தி ரும ணம்   செய்த பிறகு நீண்ட   நா ட்கள்   திரைப்பட ங்களில்   நடிப்ப தைத்   த விர் த்து   வ ந்தார். அவ் வப்போது   தனது   க ணவரு டன்   இருக் கும்   வீடியோ மற்றும்   புகைப் படங்க ளை   வெ ளியி ட்டு   நடிகை ஸ்ரேயா.

 

இப்படி ஒரு நிலையில்  நடிகை ஸ்ரேயா   முத ன்முறை யாக   தனது   தி ருமண   புகைப்ப டத்தை   வெளி யிட்டுள் ளார். அதனுடன் தன்னுடைய   மக னின்   புகைப்பட த்தை யும்   அவர்   இணை யதளத் தில்   வெளியி ட்டுள்ளார். அந்த   புகைப்ப டங்களை   தற்போது ரசிகர்கள்   ம த்தியில்   வைர ளாகி   வருகி ன்றது…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.