12 வருடத்துக்கு முன் ஆணவ த்தில் வடிவேலு செய்த செயல்..!! விஜயகாந்த் வடிவேலு பிர ச்ச னைக்கு இதுதான் முதல் காரணம்.?

1,707

தமிழ் சினிமாவில் நடிகர் விஜயகாந்த் அவர்களால்   அறிமுக ப்படுத் தப்பட்டு   விடப்பட்டவர் தான் வைகை புயல் வடிவேலு என்பவர். ஒரே சினிமாவில்   அறிமு கப்படு த்தியது   மட்டுமல்லாமல் தன்னுடைய இருக்க வைத்துள்ளார் விஜயகாந்த்.

 

ஆனால், அண்ணன் என்று கூறி வந்த வடிவேலு அதன் பிறகு விஜயகாந்த் பகைத்துக்   கொண் டதற்கு   இதுதான் முதல் காரணமே. அந்த வகையில் 2011 ஆம் ஆண்டு நடந்த   தே ர்தலு க்காக   திமுக

 

சார்பில் விஜயகாந்தை   எதி ர்த் து   வடிவேலு பேசி இருப்பார். அது ஒரு   கார ணமாக   இருந்தாலும் வடிவுகளையும்   ஆபீ ஸ்க்கு   அருகில் விஜயகாந்தின் அவர்களின் அக்கா வீடு ஒன்று இருந்துள்ளது. அந்த வகையில்

 

அக்காவின் கணவர்   இ றந்ததா ல்   அவருக்கு   அ ஞ்ச லிக்கு   வந்த பலரும் வடிவேலுவின்   அ லுவலக த்திற்கு   முன்பாக வாகனத்தை நிறுத்தி விட்டு உள்ளே   சென்றுள் ளார்கள். இதனை பார்த்த வடிவேல்   சா வ   விட்டு

 

தூ க்கும்   வி சாரிக் க   வந்தவ ர்களிடம்   அவர் மிகவும்   கோ பமா க   ச ண் டை   போட்டுள் ளார். இதனால்,   கோ ப ம்   அடைந்த விஜயகாந்த்   கடு மை யாக   ம றைமுக மாக   தா க்கி   பேசியுள்ளார் என்று மீசை ராஜேந்திரன்   தெரிவித் துள்ளார்…

 

Comments are closed.