சினிமாவில் இருந்து விலகி யதற்கு கணவர் தான் காரணமா.? பலரையும் வியக்க வைக்கும் வகையில் ஜெனிலியா வெளி யிட்ட தகவல்..!!

சி னிமாவில்   ஒரு   காலகட் டத்தில்   பிரபல நடிகையாக   இருந்தவ ர்கள்   ஒரு   சம யத்தில்   திரும ணம்   செய்து   கொண்டு   சி னிமாவை   விட்டு விலகிக் கொண்டு   இருக்கின் றார்கள். அந்த வகையில் நடிகை ஜெனிலியா என்பவரும் ஒருவர். இவர் ஒரு   கால த்தில்   விஜய் தனுஷ் என முன்னால்   நடிகர்க ளுக்கு   ஜோ டியாக   நடித்து

 

த மிழ்   சினிமாவில்   ஒரு கலக்கு கலக்கி கொண்டு இருந்தார். இவர் முன்னணி நடிகையாக இருந்து   கொண்டி ருக்கும்   பொழுது ரித்தேஷ் தேஷ்முக் என்பவரை    கா தலித் து   தி ருமண ம்   செய்து   கொண்டு ள்ளார். இவர்   திரும ணத்தி ற்கு   பிறகு பெரிதாக எந்த   படத் திலும்   நடி க்காமல்   இருந்து   வந்து ள்ளார்.

 

அதன் பிறகு தனது   க ணவ ர்   இயக்க த்தில்   வெளிவந்த வேத் என்ற   திரைப்ப டத்தில்   நடி த்ததின்   மூ லம்   மீண்டும்   சி னிமாவில்   ரீ-எண்ட்ரி   கொடுத் துள்ளார். அந்த வகையில் இந்த திரைப்படம் கடந்த டிசம்பர் 30ம் தேதி அன்று   வெளி யானது.

 

இப்படி ஒரு சமீபத்தில் கலந்து கொண்ட ஒரு பேட்டியில்   கணவ ரைப்   பற்றி சில   தக வல்களை   கூறியு ள்ளார். அது   என்னவெ ன்றால்   நான் என்னுடைய   தி ருமணத் திற்கு   பிறகு சிறிது காலம் சினிமாவில் இருந்து   விலகி யதற்கு   மு ழுக்க   கார ணம்   என்   கன வு   தான் என்று

 

பலரும்   கூறிவந்து ள்ளா ர்கள். ஆனால், அது   உ ண்மை   கிடை யாது. நான் தற்பொழுது மீண்டும்   சி னிமாவில்   நடித்துக்   கொ ண்டே   இருக்கி ன்றேன்   என்றால் அதற்கு   முழு க்க   காரணம் என்னுடைய கணவ ர்   தான். நீ ஒரு நல்ல நடிகை

 

ஏன் நீ   வீ ட்டிலே   இருக்க வேண்டும்    தாராள மாக   நடி என்று என்னை   உ ற்சாகம்   செய்து   அவரை க்கப்ப டத்தில்   என்னை நடிக்க வைத்தார் என்று தனது   க ணவ ரை   பற்றி   பெரு மையாக   இன்றிய   ஜெ னிலியா   தெரிவித்து ள்ளார்…

 

Comments are closed.