தேவையி ல்லாம ப ண்ணாத.. உனக்கு கொ டுத்த வே லையை மட்டும் பண்ணு..!! சிம்புவை மி ரட் டிய பிரபல இயக்குனர்..!!

தமிழ் சினிமாவில் ஏராளமான   குழ ந்தை   நட்சத்திரங்கள் இருந்து வருகின்றார்கள். ஆனால், அதில் அனைவருமே சில   ஆண்டுக ளுக்கு   பின்   கதாநா யகனாக   நடித்த தனக்கென   ஓட் டத்தை   பிடிக்க முடியாமல்   இருப்பா ர்கள். ஆனால், நடிகர் சிம்பு அப்படி கிடையாது   குழ ந்தை   நட்சத்தி ரமாக   அறிமு கமாகி    இன்று   தவிர் க்க   மு டியாத   நடிகராக இருந்து   வருகி ன்றார். மேலும், இவர்   ஆர ம்ப   காலகட் டத்தில்

 

கா த ல்   சம்பந்த ப்பட்ட   திரைப்பட ங்கள்   அதிகமாக நடித்த வெற்றி பெற்று வந்தார். இதைத் தொடர்ந்து சில   பி ர ச் சி னை   கார ணமாக   இவர் சில ஆண்டுகளாக சினிமாவில் நடிக்காமல் இருந்து வந்துள்ள. அதன் பிறகு ரசிகர்கள் இனி சிம்பு வர   மா ட்டார்   என்று   நினை த்துக்   கொண் டிருந்த   பொழுது

 

அதன் பிறகு நல்லா   திரைப்ப டங்களை   தேர் ந்தெடு த்து   நடத்து   தற்பொ ழுது   இருந்த இடத்தையும்   பிடித்து ள்ளார். இப்படி ஒரு நிலையில் சிம்பு   வை ப்பா ற்ற   ஒரு சில   தகவ ல்களை   இணைய த்தில்   வெளியாகி உள்ளது. அது   எ ன்னவெ ன்றால்   இயக்குனர் ஹரி   இயக்க த்தில்   நடிகர் சிம்பு நடிப்பில்   உ ருவான   திரை ப்படம்   தான் கோவில்.

 

இந்த    திரைப்ப டத்திற்கு   இவருக்கு   ஜோ டியா க   சோ னியா   அக ர்வால்   நடித்தி ருப்பார். இந்த திரைப்படம் வெளிவந்த   மிக ப்பெரிய   அளவு   சூ ப்பர்   ஹி ட்   படமாக அமைந்தது. இப்படி ஒரு நிலையில்   படபி டிப்பு   தொட ங்கிய   முதல் மூன்று நாட்கள் நடிகர் சிம்பு   படபி டிப்பு   தா மதமா க   வந்து கொண்டு இருந்ததே கவனித்த

 

இயக்குனர் ஹரி அவருடைய உதவி இயக்குனரை   ச த்தமா க   கூப்பி ட்டு   அங்கு இருக்கும் அனைவருக்கும்   கே ட்கும்ப டி   உனக்கு நான் சம்பளம்   தரு கிறேனா.. இல்லையா.. காலை 9 மணிக்கு   படவெ டுப்பு   வர சொன்னா 11 மணிக்கு வந்தா எப்படி.? ஒ ழுங் கா   இரு.. இல்லனா   தொலை ச்சி டுவேன்   உன்   வே லையை   யார்   பா ர்ப்பா ங்க

 

எனக்கு   கோ பமா க   கத் தி   உள்ளார். இதனை கவனித்துக்   கொ ண்டிருந் த   நடிகர் சிம்பு இயக்குனர்   நம்ம ளை   தான்   தி ட்டுவ து   போல் அவரைத்   தட் டி   உள்ளார்   என்று சிம்பு   புரி ந்து   கொண்டு அதன் பிறகு   பட ப்பிடிப்பி ற்கு   ச ரியான   நேர த்திற் கு   வந்து கொண்டு இருந்தார் என்று   சமீப த்தில்   தகவல்   வெளி யானது…

 

Comments are closed.