நகைச்சுவை நடிகர் ரமேஷ் தி ருமண புகைப்படம்.. திரும ணத்தில் கலந்து கொண்டு வாழ் த்திய முன்னணி பிரப லங்கள்..!!

401

சினி மாவில்   இன்று சின்ன   சி ன்ன   கதாபாத் திரத்தி ல்   நடித்து வரும் ஒரு சிலர்   ஆரம்ப த்தில்   சி றிய   வே லைகளை   செய்து கொண்டு அதன் பிறகு   சி னி மாவில்   வாய் ப்பு   தேடி   வந்துள் ளார்க ள். அந்த வகையில் நடிகர் ரமேஷ்   என்பவ ரும்   ஒருவர்.

 

இவர்   த மிழ்    மற்றும்   மலை யாள   சினி மாவில்   நடித்து   வருகி ன்றார். இவர்   ஆரம்ப த்தில்   ரேடியோ   ஜாக் கியாக   த னது   ப யணத் தை   ஆரம்பி த்து   அதன் பிறகு   வா னொலி   நிலைய த்தால்   தி ல்லுமுல் லு   ரமேஷ் என்று   கூறப்ப ட்டார்.

 

அதன் பிறகு இவர் விஜய்   தொ லைக் காட்சி யில்   கனா   கா ணும்   கால ங்கள்   தொ டரில்   நடி த்தார். அதன் பிறகு வாயை   மூ டி   பே சவும்   என்ற   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து ள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து விஜய்   சேது பதியின்   ஆர ஞ்சு   மி ட்டா யில்

 

முக்கி யமா ன   கதாபாத் திரத்தி ல்   நடித்து   பிரபல மானார். அதன் பிறகு   அடுத் தடுத்து   திரைப்ப டத்தில்   நடி த்து   தனக்கெ ன்று   ஒரு   அ ங்கீகா ரத்தை   சி னிமாவி ல்   ஏற்ப டுத்திக்   கொ ண்டு ள்ளார்.

 

இப்படி ஒரு நிலையில்   நகை ச்சுவை   நடிகர் சுரேஷ்   தில க்கின்   தி ருமண   புகை ப்பட ம்   வெளி யாகியு ள்ள து. அந்த   புகைப்ப டத்தை   பா ர்த்து   ரசிக ர்கள்   உங்க ளுக்கு   திரும ண ம்   ஆ கிவி ட்டதா.? என்று கூறி அந்த   பு கைப்பட த்தை   இ ணை யதள த்தில்   வைர ளாகி    வ ருகி ன்றா ர்கள்…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.