தர்பார் பட தோ ல்விக் கு முழு காரணம் இவர் மட்டு ம்தான்.? திடீரெ ன்று பரப ரப்பை ஏற்படு த்திய ஏ ஆர் முருகதாஸ்..!!

55

பொ துவாக   துணி   இயக்கு னர்களே   ச ரியாக   வ ழி   நடத் துவது   மு ற்றிலும்   இயக்குன ர்களின்   கடமை தான். மேலும், முருகதாஸ்   இயக்க த்தில்   சூப்பர்   ஹி ட்   படமாக  அமை ந்தது   தான் கஜினி. அந்த   படத் திற்கு   பிறகு

 

துப் பாக்கி, க த்தி    போன்ற   பட ங்கள்   வெ ற்றி   ப டமாக   கொடு த்து ள்ளார். அதன் பிறகு   மாபெ ரும்   தோ ல் வி     படமாக   கொ டுத்தது   தான்   த ர்பார். இந்த படம்   தோ ல்வி க்கும்   முழு   கார ணம்    இவர்   மட்டு ம்தான்   என்று

 

சமீப த்தில்   நடந்த ஆடியோ   வெ ளியீட்டு   வி ழாவில்   இயக்குனர் முருகதாஸ்   தெரிவித் துள்ளார். மேலும்,   த ர்பார்   படம்   தயாரி ப்பும்   பொழுது   த னக்கு   குறுகிய   நேர த்தை   கொடுத்து இந்த   தேதி யில்   படத்தை எடுக்க   வே ண்டும்   என்று   ர ஜினி   தெரிவித் துள் ளார்.

 

ஏனெ ன்றால்   அரசி யலில்   தனி கட்சி   ஆர ம்பிக்க   போவ தாக   கூறி இந்த படத்தை ஜூன் மாதம் இதைக் கூறும்   முடிக் க   வேண்டும் என்று அவர்   கூ றியுள் ளார். அதன்   காரணமா கத்தான்   படம்   தோ ல்வி யை   சந்தித் துள் ளது. இல்லையெ ன்றால்   க ண்டி ப்பாக   இந்த   திரை ப்படம்   பெரி ய

 

ஒரு   வெ ற்றி   படமாக   அமைந்தி ருக்கும்   என்று   சமீப த்தில்   நடந்த ஒரு   நிகழ்ச் சியி ல்   இயக்குனர் ஏ ஆர் முருகதாஸ்   தெரிவி த்தார். இதனை கேட்ட ரஜினி ரசிகர்கள் தற்போது   அ திர்ச்சி யாகி   அவரை   வலை த்தளத் தில்   தி ட்டி   தீர் த்து   வருகின் றார்க ள்…

 

Comments are closed.