விஜய்யுடன் நடனமாட இது மட்டும் தான் காரணம்.? பல ஆண் டுகள் பிறகு பதில் அ ளித்த சிம்ரன்..!!

110

தமி ழ்   சி னிமாவில்   ஒரு சமயத்தில்   தவிர் க்க   முடியாத நடையிலாக இருந்தவர்கள் ஆரம்பத்தில் மற்ற   மாநில த்தில்   இருந்து வந்து தான்   த மிழ்   சினிமாவில் தனக்கென ஒரு   அங்கீகார த்தை   பிடித்து ள்ளார்கள். அந்த வகையில் நடிகை சிம்ரன் ஆரம்ப   காலகட் டத்தில்   படும்   கி ளா ம ரா க   நடி த்துக்   கொ ண்டு   இருந்தார்.

 

மேலும், ஹீரோக்கு இணையாக   நட னத்தில்   பட்டி ய   கி ளப் பி   வந்தவர். அதையும் தாண்டி சிம்ரன் இன்றுவரை எந்த   நடி கையும்   இவரு டைய   ஆட்ட த்திற்கு   இடு   கொடு க்க   முடியவி ல்லை   என்பது   உண் மையான   ஒரு    நிக ழ்வாகும்.

 

மேலும், இவருக்கு எந்த   கதாபா த்திரம்   கொடு த்தாலும்   அதனை   சிற ப்பாக   செய்து நடிக்க கூடியவர். பொ துவாக   நடிகைகள் மார்க்கெட்   கு றைந் த   உடன் தான் ஏதாவது ஒரு படத்தில் ஒரு சில   பா ட்டுக்கு   மட்டும் நடனம்   ஆடுவா ர்கள்.

 

ஆனால்   உ ச்ச   நட்சத்தி ரமாக   இருக்கும் பொழுது நடிகர் விஜயின் யூத் படத்தில்   ஆ ல்தோட்ட   பூபதி என்ற பாடலுக்கு   நடமாடி ருப்பார். மேலும், ரசிகர்கள் கேட்ட பொழுது நடனம் ஆடுவது எனக்கு ரொம்ப   பிடி க்கும்   ஒரு விஷயம். அதனால் நல்ல படங்கள் நடனம்   ஆ டுவது

 

ஒன்றும்   தப் பில் லை   என்று   கூறியு ள்ளார். மேலும், இது என்னுடைய   வாழ் க்கை   எதை செய்ய வேண்டும் என்று   முடிவெ டுப்பது   நான்தான். மேலும், என்னிடம் இந்த பாடலுக்கு   ஏரா ளமானவ ர்கள்   நட னமாட   வேண்டாம் என்று   கூறினா ர்கள்.

 

ஆனால், அதை மீறி நான்   நட னமாடு கிறேன். அந்தப் பாடல்   மிக ப்பெரிய   அளவில்   ஹி ட்   பாடலாக   அமை ந்தது   நான் அவர்கள்   பே ச்சைக்   கேட்டு   இரு ந்தால்   எனக்கு அப்படி ஒரு நல்ல பெயர்   கிடைத்தி ருக்காது. அது மட்டும் அல்லாமல் சூர்யாவின்   பி தாமகன்   பட த்தில் சமீபத்தில்   தமி ழில்   கேப்டன்   திரைப்ப டத்தில்   நடிகை சிம்ரன்   ந டித்துள் ளார்…

 

Comments are closed.