இந்த நடிகையுடன் மட்டும் நடிக்க கூ டாது.? சூர்யாவுக்கு கண்டி ஷன் போட்டா ஜோதிகா..!! அதையும் மீ றி நடித்த சூர்யாவின் நிலை இதுதான்..!!

342

த மிழ்   சி னிமாவில்   ஒரு சில   பிரப லங்கள்   சிறந்த   நட்சத் திரியாக   திகழ் ந்து   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் சூரியா மற்றும் ஜோதிகா இருவரும் இருந்து   வருகின் றார்கள். தற்பொழுது ஜோதிகா மீண்டும்   சி னிமாவில்   நடித்துக்   கொண் டிருக்கி ன்றார். அந்த வகையில் இந்தி   திரைப்ப டத்தில்   நடிப்பத ற்காக   தற்போது   மு ம்பையில்   கு டியேறியு ள்ளார்.

 

இதனைத் தொடர்ந்து  தி ருமண த்திற்கு   பிறகு சூர்யா எந்த ஒரு முடிவு   எடுத் தாலும்   ஜோதியிடம் அதனை   ஆலோசி த்து   விட்டு தான் முடிவு   எடு ப்பார். அந்த வகையில் ஒரு தகவல் ஒன்று   வெ ளியாகி   உள்ளது. மேலும், சூரரை   போற் று   கதையில் முதலில் ஜோதிகாவை தான்

 

சூர்யா படிக்க   வைத்து ள்ளார். அந்த படத்தை   படித் துவிட்டு   இந்த படத்தை நீ   கண்டி ப்பாக   நடிக்க வேண்டும் என்று   கூ றினாய். என்றால் பல   திரைப்பட த்தில்   தோ ல் வி    அடைந்த நிலையில் இந்த   திரை ப்படம்   பெரிய   அள வில்   ஒரு   வெ ற்றி   படமாக   அ மையும்   என்று ஜோதிகா   கூறியு ள்ளார்.

 

அதன்   அடிப்ப டையில்   நடிகர் சூர்யாவும் அந்த    திரைப்ப டத்தில்   நடித்த மிகப்பெரிய அளவு   சா தனை   படைத் துள்ளது. மேலும், நீ எந்த ஒரு   சூ ழ்நிலை யிலும்   இந்த ஒரு நடிகை உடன் மட்டும் நடிக்க கூடாது என்று   கூறியு ள்ளார். அந்த நடிகை வேறு யாரும் கிடையாது நடிகை சமந்தா தான்.

 

ஏனெ ன்றால்   தற்பொழுது எந்த ஒரு   திரை ப்படம்   நஅடித் தாலும்   சரி யான   வரவே ற்பு கிடை க்காமல்   ராசி   இல் லாத   நடிகை யாகிவி ட்டார்.  அவன் நடித்த படம் எதுவும்   ஓடவி ல்லை   என்று   கூறியு ள்ளார். இதன்   கார ணமாக   நீ அவரோட நடிக்க கூடாது என்று   கூறியு ள்ளார்.

 

அதையும் மீறி நடிகர் சூர்யா அஞ்சான் மற்றும் 24 என்ற இரண்டு   திரைப்ப டத்தில்   நடித்துள்ளார். அந்த இரண்டு திரைப்படம்   தோ ல் வி   திரை ப்படங்க ளாக   அமைந் துள்ளது. அன்று ஜோதிகா சொன்னது போல் இது நடந்து   வி ட்டது   என்று

 

நடிகர் சூர்யா   ஜோ திகாவோட   ம ன்னி ப்பு   கே ட்டுள்ளார். அதன் பிறகு நடிகர் விஜய்யுடன்   இன் னைக்கு   சமந்தா ஜோடியாக நடித்த   திரை ப்படம்   தான்   க த் தி. அந்தத் திரைப்படம் பிளாக் பஸ்ட்ர்   ஹி ட்   படமாக   அமை ந்தது   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது…

 

Comments are closed.